Volební řád

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Volební řád (dále jen VŘ) je jedním ze základních řádů SUT podporujících stanovy SUT (dále jen stanovy).

(2) VŘ stanovuje základní pravidla a formy hlasování a voleb.

 

 

Článek 2

Volební právo, schopnost usnášení

 

(1) Volen může být každý profesionální člen SUT.

(2) Hlasovací právo má každý profesionální člen SUT.

(3) Analogicky s ustanovením čl.VI. odst.5 stanov o členské schůzi je orgán je schopný usnášení při účasti nadpoloviční většiny členů orgánu s hlasem rozhodujícím. Není-li přítomna 1/2 členů orgánu s hlasem rozhodujícím, koná se 15 minut po zahájení náhradní zasedání za účasti jakéhokoliv množství členů orgánu a orgán je usnášeníschopný. Na náhradním zasedání lze jednat jen o bodech předem zařazených na pořad předchozího zasedání.

 

 

Článek 3

Volby do orgánů SUT

 

(1) Pro funkční období určené stanovami (čl.VII. odst.2 stanov) probíhají do orgánů SUT řádné volby v roce, kdy končí funkční období předcházejícího orgánu.

(2) Během funkčního období mohou probíhat volby mimořádné (doplňovací).

(3) Navrhnout kandidáty do orgánů SUT může presídium nebo kterýkoliv profesionální člen s vyjádřením podpory dalšího profesionálního člena. Navrhovaný musí kandidaturu přijmout.

(4) Na výkon funkce presidenta, člena presidia a DR platí zákaz konkurence, čímž se rozumí, že výkon těchto funkcí není slučitelný s výkonem obdobných funkcí v jiných právnických osobách, jejich zaměření je podobné jako SUT.

 

 

 

Článek 4

Způsob hlasování

 

(1) Hlasování se provádí aklamací (zdvižením ruky).

(2) Předepisují-li to stanovy nebo rozhodne-li o tom orgán usnesením, hlasuje se tajně.

(3) Postup hlasování k návrhům usnesení určuje JOŘ.

 

 

Článek 5

Výsledek hlasování

 

(1) Při volbách do orgánů SUT rozhoduje prostá většina přítomných s hlasem rozhodujícím, není-li shoda, pak nezvolení kandidáti postupují do 2.kola voleb, kde o zvolení rozhoduje vyšší počet hlasů.

(2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně prostá většina přítomných s hlasem rozhodujícím, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

(3) Při rovnosti hlasů má představitel hlasujícího orgánu hlas rozhodující.

 

 

Článek 6

Mandátová komise

 

(1) Za platnost voleb do orgánů SUT ČR a schopnost usnášení členské schůze odpovídá mandátová komise.

(2) Mandátovou komisi volí členská schůze před zahájením jednání na výzvu a návrh předsedajícího.

(3) Mandátová komise je tříčlenná, volí si předsedu ze svého středu.

(4) Předseda mandátové komise osvědčuje usnášení členské schůze ústně před plénem a písemně do zápisu.

 

 

Článek 7

Kooptace do orgánů SUT

 

(1) Sníží-li se počet členů presidia pod hranici uvedenou ve stanovách, jsou na uvolněná místa jmenování další kandidáti v pořadí dle počtu hlasů při volbách. Není-li to možné, jmenuje president do presidia člena SUT po souhlasu DR nebo vypíše mimořádné (doplňovací) volby do presidia.

(2) Sníží-li se počet členů DR pod hranici uvedenou ve stanovách, jsou na uvolněná místa jmenováni další kandidáti v pořadí dle počtu hlasů při volbách. Není-li to možné, jmenuje předseda DR do DR jiného člena SUT ČR po souhlasu presidia nebo vypíše mimořádné (doplňovací) volby do DR. Uvolnilo-li se místo předsedy DR, je předsedou DR nejstarší další člen DR, který postupuje dle věty prvé a druhé.

(3) Kooptaci potvrdí nejbližší členská schůze. Odmítne-li členská schůze kooptaci, stanoví termín mimořádných (doplňovacích) voleb do orgánu napadeného členskou schůzí.

 

 

Článek 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

(1) Není-li uvedeno jinak, použijí se ustanovení VŘ i pro činnost PS.

(2) VŘ nabývá účinnosti dnem schválení presidiem SUT.

(3) Případné změny a doplňky VŘ schvaluje presidium.

(4) VŘ byl schválen usnesením presidia dne 16.5.2017.