Volební řád

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Volební řád (dále jen VŘ) je jedním ze základních řádů SUT ČR podporujících stanovy SUT ČR (dále jen stanovy).
 2. VŘ stanovuje základní pravidla a formy hlasování a voleb.

Článek 2 – Volební právo, schopnost usnášení

 1. Volen může být každý profesionální člen SUT ČR.
 2. Hlasovací právo má každý profesionální člen SUT ČR.
 3. Presidium je schopné usnášení pokud jsou přítomni nejméně 3 jeho členové.
 4. Každá řádně svolená valná hromada a členská schůze je schopná usnášení při účasti nejméně 1/2 členů orgánu s hlasovacím právem. Není-li přítomna 1/2 členů orgánu s hlasovacím právem, je zasedání odročeno o 30 minut a poté je orgán usnášeníschopný.

Článek 3 – Volby do orgánů SUT ČR

 1. Pro funkční období mezi dvěma valnými hromadami probíhají do orgánů SUT ČR volby řádné (povinné).
 2. Během funkčního období mohou probíhat volby mimořádné (doplňovací).

Článek 4 – Způsob hlasování

 1. Hlasování se provádí aklamací (zdvižením ruky).
 2. Předepisují-li to stanovy nebo rozhodne-li o tom orgán usnesením, hlasuje se tajně.
 3. Postup hlasování k návrhům usnesení určuje JOŘ.

Článek 5 – Výsledek hlasování

 1. Při volbách do orgánů SUT ČR rozhoduje prostá většina přítomných, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
 2. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně prostá většina přítomných, není-li ve stanovách uvedeno jinak.
 3. Při rovnosti hlasů má představitel hlasujícího orgánu hlas rozhodující.

Článek 6 – Mandátová komise

 1. Za platnost voleb do orgánů SUT ČR a schopnost usnášení valné hromady, resp. členské schůze odpovídá mandátová komise.
 2. Mandátovou komisi volí valná hromada, resp. členská schůze před zahájením jednání na výzvu a návrh předsedajícího.
 3. Mandátová komise je tříčlenná, volí si předsedu ze svého středu.
 4. Předseda mandátové komise osvědčuje usnášení valné hromady , resp. členské schůze ústně před plénem a písemně do zápisu.

Článek 7 – Kooptace do orgánů SUT ČR

 1. Sníží-li se počet členů prezidia pod hranici uvedenou ve stanovách, jsou na uvolněná místa jmenování další kandidáti v pořadí dle počtu hlasů při volbách. Není-li to možné, jmenuje prezident SUT ČR do prezidia člena SUT ČR po souhlasu DR nebo vypíše mimořádné (doplňovací) volby do prezidia.
 2. Sníží-li se počet členů DR pod hranici uvedenou ve stanovách, jsou na uvolněná místa jmenováni další kandidáti v pořadí dle počtu hlasů při volbách. Není-li to možné, jmenuje předseda DR do DR jiného člena SUT ČR po souhlasu prezidia nebo vypíše mimořádné (doplňovací) volby do DR. Uvolnilo-li se místo předsedy DR, je předsedou DR nejstarší další člen DR, který postupuje dle věty prvé a druhé.
 3. Kooptaci potvrdí nejbližší členská schůze. Odmítne-li členská schůze kooptaci, stanoví termín mimořádných (doplňovacích) voleb do orgánu napadeného členskou schůzí.

Článek 8 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Není-li uvedeno jinak, použijí se ustanovení VŘ i pro činnost nižších organizačních složek SUT ČR.
 2. VŘ nabývá účinnosti dnem schválení prezidiem SUT ČR, jeho platnost je omezena platností stanov.
 3. Případné změny a doplňky VŘ schvaluje Prezidium SUT ČR.

VŘ byl schválen usnesením prezidia SUT ČR s platností od 1.1.2009