Stanovy

Valná hromada Svazu učitelů tance ČR, IČ 00 444 944, dne 22. srpna roku 2015 změnila dosud platné stanovy Svazu učitelů tance ČR, vzaté na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 19.9.2007 pod č.j. VSP/1-1638/90-R, vedené nyní pod spisovou značkou L 797 Městským soudem v Praze tak, že § 1 až 15 se nahrazují zcela novým textem v tomto znění:

 

STANOVY SUT

 

I.

Název a sídlo

 

(1)           název spolku:                Svaz učitelů tance ČR, z.s.

               zkráceně:                      SUT

(2)           sídlo spolku:                  Praha

 

(3)           Svaz učitelů tance ČR, z.s. (dále jen SUT) má orgánem státní správy přiděleno IČ 00 444 944.

 

 

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 

(1) SUT je samosprávným, dobrovolným, nezávislým a nepolitickým svazkem členů, učitelů tance a společenské výchovy (tanečních mistrů), jejich spolupracovníků, profesionálních trenérů tance a profesionálních tanečníků, amatérských tanečníků a dalších osob.

 

(2) Účelem a hlavní činností SUT je:

     (a)    rozvíjet a propagovat tanec, společenskou zábavu a další pohybové aktivity,

     (b)    napomáhat rozvoji veřejného života, kultury i sportu a zdraví, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,

     (c)     pečovat o odbornou úroveň svých členů,

     (d)     pořádat taneční soutěže, přehlídky a festivaly,

     (e)     hájit oprávněné zájmy svých členů.

 

(3) SUT spolupracuje s orgány státní správy a územních samospráv, jakož i s dalšími subjekty v oblasti školství, tělovýchovy, kultury a sportu.

 

(4) SUT může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost.

 

 

 

III.

Členství

 

(1) Členství v SUT je dobrovolné a dělí se na:

(a)    členství profesionála

(b)    členství amatéra

(c)    členství čestné

 

(2) Členem profesionálem může být fyzická či právnická osoba, která

     (a)    se ztotožňuje s účelem a činností SUT a požádá o členství,

     (b)    je učitelem tance a společenské výchovy (tanečním mistrem) nebo učitelem jiných tanečních žánrů, profesionálním trenérem tance, profesionálním tanečníkem nebo pracuje či podniká v oboru tanec, taneční sport, výuka tance, společenská výchova či společenská zábava,

     (c)     získala vzdělání či kvalifikaci v oboru tanec či taneční sport nebo jinak prokáže znalosti v oboru tance a taneční pedagogiky,

     (d)    získá doporučení tří stávajících profesionálních členů,

     (d)    se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní řády SUT, jakož i rozhodnutí a usnesení orgánů SUT,

     (e)     je bezúhonná,

     (f)     dosáhla věku 18 let.

 

(3) Členem amatérem může být fyzická či právnická osoba, která

     (a)    se ztotožňuje s účelem a činností SUT a požádá o členství,

     (b)    se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní řády SUT, jakož i rozhodnutí a usnesení orgánů SUT.

 

(4) Čestným členem může být fyzická osoba, o jejímž čestném členství rozhodne prezidium SUT na základě návrhu kteréhokoliv člena či z vlastního podnětu, a která s tím projeví souhlas.

 

(5) O přijetí za člena rozhodne prezídium na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství.

 

(6) Členství zaniká:

     (a)     vystoupením či úmrtím člena, zánikem právnické osoby, která je členem, či zánikem SUT bez právního nástupce,

     (b)     vyškrtnutím člena ze seznamu členů pro nezaplacení stanoveného členského příspěvku či jiného poplatku a to ani po stanovení dodatečné lhůty pro zaplacení,

     (c)     vyloučením pro hrubé porušení stanov či vnitřních předpisů SUT či poškození dobrého jména SUT či pro neplnění členských povinnost. O vyloučení člena rozhodne prezidium, rozhodnutí předá členovi osobně,  poštou či elektronickou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů. Vyškrtnutý člen se může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat písemně k členské schůzi cestou prezídia. Členská schůze rozhodnutí prezídia potvrdí nebo zruší.

 

(7) SUT vede seznam členů, může být veden elektronickou formou. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů provádí pověřený člen prezídia. Další podmínky vedení seznamu, včetně stanovení údajů v něm vedených stanoví prezídium vnitřním předpisem.

 

(8) Údaje o členech vedené v seznamu členů mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, jakož i dalším spolupracujícím subjektům. Každý zájemce o členství i stávající člen souhlasí, aby údaje o něm vedené byly v případech, kdy o tom rozhodne orgán SUT, zpřístupněny třetím stranám.

 

 

IV.

Práva a povinnosti člena

 

Práva člena

 

(1) Každý člen SUT má právo:

     (a)    být informován o činnosti SUT, podávat k orgánům SUT podněty k činnosti,

     (b)    zúčastňovat se akcí, seminářů a školení SUT, za podmínek stanovených pro jednotlivé akce,

     (c)     využívat i dalších výhod, které poskytuje členství v SUT,

     (d)     změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky stanov,

     (e)     ukončit své členství,

 

(2) Člen profesionál a čestný člen SUT má

     (a)    právo volit a být volen do orgánů SUT,

     (b)    rozhodující hlas na členské schůzi.

 

(3) Člen amatér má v orgánech SUT hlas poradní

 

 

Povinnosti člena

 

(4) Člen SUT má povinnost:

     (a)    podílet se podle svých možností na naplňování účelu a činnosti SUT, podporovat akce SUT,

     (b)    usilovat o dobré jméno SUT svých chováním a jednáním,

     (c)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek SUT

     (d)    dodržovat stanovy a vnitřní předpisy SUT,

     (e)     plnit usnesení orgánů SUT a napomáhat jejich činnosti,

     (f)     řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,

     (g)     platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky SUT.

 

 

V.

Orgány SUT

 

(1) Nejvyšším orgánem SUT je členská schůze.

 

(2) Dalšími orgány SUT jsou:

     (a)    prezident, jako orgán statutární,

     (b)    prezidium, jako orgán výkonný,

     (c)     dozorčí rada, jako orgán kontrolní.

 

 

Pobočné spolky

 

(3) Prezidium SUT může založit, změnit a zrušit pobočné spolky SUT dle potřeby, za podmínek dále uvedených a za podmínek platné právní úpravy.

     (a)    Pobočný spolek je právní osobností odvozenou od SUT. V rozsahu své působnosti vytváří podmínky pro svou činnost.

     (b)    SUT neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.

     (c)     Název pobočného spolku musí obsahovat název hlavního spolku v prvním či druhém pádu jednotného čísla a vyjádření jeho vlastností pobočného spolku.

     (d)    Vymezení druhů členství a s tím spojená práva a povinnosti členů určí při založení pobočného spolku prezidium spolku hlavního.

     (e)     Orgány pobočného spolku jsou členská schůze jako orgán nejvyšší a předseda, který je statutárním zástupcem pobočného spolku. Předseda se jménem pobočného spolku podepisuje tak, že k napsanému či natištěnému názvu pobočného spolku připojí svůj podpis.

Členskou schůzi svolává předseda, nejméně jednou za dva roky. Skládá se ze všech členů pobočného spolku a je usnášení schopná za přítomnosti alespoň poloviny členů pobočného spolku s hlasem rozhodujícím. Usnesení přijímá většinou hlasů členů s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení.

Do působnosti členské schůze pobočného spolku náleží

     (i)      rozhodování o zásadních otázkách pobočného spolku vyjma změny a zrušení pobočného spolku, které je vyhrazeno prezidiu spolku hlavního,

     (ii)     volba a odvolání předsedy pobočného spolku,

     (iii)    volba zástupců pobočného spolku na členskou schůzi SUT,

     (iv)    schválení výsledku hospodaření pobočného spolku,

     (v)     určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku.

 

Předseda pobočného spolku zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku mezi zasedáními členské schůze pobočného spolku.

Předseda dále

     (i)         zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů SUT a členské schůze pobočného spolku,

     (ii)        rozhoduje o všech záležitostech pobočného spolku, vyjma těch, které spadají do výlučné pravomoci členské schůze pobočného spolku nebo orgánů SUT.

     (iii)       rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků pobočného spolku.

 

 

VI.

Členská schůze

 

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem SUT.

 

(2) Zasedání členské schůze svolává prezidium nejméně jedenkrát ročně. Dá-li k tomu podnět dozorčí rada nebo nejméně 1/3 členů, svolá členskou schůzi prezidium do 30 dnů od doručení podnětu.

 

(3) Členská schůze je svolána

     (a)    pozvánkou zaslanou s předstihem nejméně 21 dnů před zasedáním, poštou či elektronickou poštou na adresy členů uvedené v seznamu členů, nebo

     (b)    oznámením na webových stránkách SUT (www.sut.cz),

v obou případech s předstihem nejméně 21 dnů. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, čas a pořad jednání.

 

(4) Každý člen je oprávněn se účastnit zasedání členské schůze. Právnická osoba, která je členem SUT, vyšle na členskou schůzi jednoho svého zástupce.

 

(5) Členská schůze je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím. Usnesení přijímá většinou hlasů členů s hlasem rozhodujícím, přítomných v době usnášení.

Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, koná se 15 minut po jejím zahájení náhradní zasedání  členské schůze. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů s hlasem rozhodujícím.

 

(6) Do působnosti členské schůze náleží zejména

     (a)    rozhodnutí o změně stanov,

     (b)    volba a odvolání prezidenta, prezidia a dozorčí rady,

     (c)     schválení činnosti a hospodaření SUT v uplynulém období,

     (d)    určení hlavních směrů činnosti SUT v dalším období,

     (e)     rozhodnutí o odvolání a o stížnostech členů SUT proti rozhodnutí jiných orgánů SUT,

     (f)     projednání dalších otázek podle programu a rozhodnutí o návrzích členů SUT.

     (g)     zrušení, fúze a rozdělení SUT.

 

 

VII.

Prezidium

 

(1) Prezidium je výkonným orgánem SUT, jenž řídí činnost SUT.

 

(2) Prezidium SUT je nejméně 3 členné, je složené z prezidenta SUT a z členů prezidia SUT. Prezidenta a členy prezidia SUT volí členská schůze SUT, jejich funkční období je čtyřleté.

 

(3) Zasedání prezidia svolává prezident SUT obvykle 6x ročně.

 

(4) Prezident SUT pověřuje ostatní členy prezidia dalšími funkcemi.

 

(5) Do působnosti prezidia SUT patří zejména

     (a)    řízení činnosti SUT v období mezi členskými schůzemi a rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami svěřeny do výlučné pravomoci členské schůze,

     (b)    svolávání členské schůze,

     (c)     příprava podkladů pro jednání a rozhodování členské schůze,

     (d)    schvalování vnitřních předpisů SUT (jednací a organizační řád, volební řád, finanční řád, aj.),

     (e)     vedení seznamu členů,

     (f)     udělování čestného členství SUT a vnitřních vyznamenání a ocenění,

     (g)     založení, změny a zrušení pobočných spolků,

     (h)     zřizování odborných komisí,

     (i)    rozhodnutí o výši a splatnosti členských příspěvků,

     (j)     rozhodnutí o vyškrtnutí člena za podmínek těchto stanov,

     (k)     rozhodnutí o adrese sídla SUT.

 

 

VIII.

Statutární  orgán

 

(1) Statutárním orgánem SUT je prezident SUT.

 

(2) Prezident SUT zastupuje SUT samostatně a podepisuje se za SUT tak, že k napsanému či vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

 

 

IX.

Dozorčí rada

 

(1) Dozorčí rada (dále jen DR) je kontrolním orgánem SUT.

 

(2) DR je nejméně tříčlenná, volí ji a odvolává členská schůze SUT. Funkční období členů DR je čtyřleté. Členové DR volí ze svého středu předsedu.

 

(3) DR má právo žádat svolání kteréhokoliv z orgánů SUT k projednání důležitých a naléhavých otázek.

 

(4) Předseda DR jedná jménem DR ve vztahu k ostatním orgánům SUT.

 

(5) Zasedání DR svolává její předseda dle potřeby, obvykle 2 x ročně.

 

(6) Členství v DR není slučitelné s výkonem funkce prezidenta SUT a člena prezidia SUT.

 

(7) Do působnosti DR patří zejména

     (a)    kontrola hospodaření SUT a pobočných spolků, jsou -li zřízeny,

     (b)    kontrola nakládání s dotacemi a jinými účelovými prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů,

     (c)     dohled nad všemi záležitostmi SUT, zda jsou vedeny řádně a v souladu s právními předpisy, stanovami a dalšími vnitřními předpisy SUT.

 

(8) O nálezech podává DR zprávy členské schůzi a průběžně prezidiu.

 

 

X.

Majetek a hospodaření

 

(1) Majetek SUT tvoří hmotný i nehmotný majetek a finanční prostředky získané především:

     (a)    z členských příspěvků členů,

     (b)    z poplatků členů i nečlenů SUT,

     (c)     z příspěvků, dotací, subvencí, grantů, darů a dědictví,

     (d)    z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.

 

(2) Podmínky hospodaření s majetkem SUT může upravit vnitřní předpis SUT.

 

 

XI.

Zrušení spolku

 

(1) O zrušení SUT může rozhodnout členská schůze SUT, pokud jsou přítomny nejméně 3/4 z celkového počtu členů s hlasem rozhodujícím, z nichž nejméně 2/3 tajným hlasováním rozhodnou o návrhu na zrušení kladně a současně jmenuje likvidátora. Tento návrh musí být ohlášen předem v pozvánce k zasedání.

 

(2) Není-li členská schůze na svém zasedání, na kterém má být rozhodnuto o zrušení SUT, schopna usnášet se, koná se 60 minut po jejím zahájení náhradní zasedání členské schůze. Usnesení o zrušení SUT pak může být přijato za účasti libovolného počtu členů s hlasem rozhodujícím.

 

(3) Likvidační zůstatek po provedení likvidace bez právního nástupce může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s posláním a hlavní činností obdobnou účelu a hlavní činnosti SUT.