Soutěžní řád HD

Soutěžní řád Hobby Dance® – Amatérská liga SUT

Obsah:

bod č. 1 Vymezení platnosti
bod č. 2 Vypsání soutěží
bod č. 3 Druhy soutěží
bod č. 4 Účast na soutěžích
bod č. 5 Finanční zabezpečení
bod č. 6 Kategorie (věkové)
bod č. 7 Třídy (výkonnostní)
bod č. 8 Disciplíny a soutěžní tance
bod č. 9 Systém postupů
bod č. 10 Postupový klíč
bod č. 11 Soutěžní oblečení
bod č. 12 Vedení soutěže
bod č. 13 Porota
bod č. 14 Hudební doprovod a tempa skladeb
bod č. 15 Hodnocení soutěží
bod č. 16 Průběh soutěže
bod č. 17 Bodové zisky
bod č. 18 Evidence soutěžících
bod č. 19 Závěrečná a přechodná ustanovení

příloha č. 1 Doporučené figury pro začínající páry

§ 1 – Vymezení platnosti

 1. Tento soutěžní řád upravuje taneční soutěže vyhlašované Svazem učitelů tance ČR pod registrovanou ochrannou známkou Hobby Dance®.

§ 2 – Vypsání soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěží Hobby Dance je Svaz učitelů tance ČR.
 2. Pořadatelem soutěží může být člen SUT ČR nebo i kdokoliv jiný, kdo o to požádá předložením propozic ke schválení a uhradí stanovený správní poplatek.
 3. Propozice musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. Název soutěže
  2. Název pořadatele soutěže
  3. Druh soutěže – výčet kategorií a disciplín
  4. Soutěžní tance v jednotlivých kategoriích a disciplínách
  5. Termín a místo konání
  6. Funkcionáře: vedoucí soutěže, sčitatelé, porotci
  7. Forma hudebního doprovodu: live – název orchestru, playback – jméno DJ
  8. Velikost parketu
  9. Výši startovného
  10. Časový plán (prezence – jednotlivě pro všechny kategorie, začátek první soutěže)
  11. Ceny pro vítěze
  12. Kontakt pro zaslání přihlášek a termín, do kdy se lze přihlásit
 4. Pořadatel musí mít s porotci (§ 14 – Porota) a funkcionáři (§ 13 – Vedení soutěže) navrženými v propozicích dojednánu jejich účast ještě před předložením propozic ke schválení.
 5. Propozice musí být schváleny nejpozději 1 měsíc před datem konání soutěže, přičemž lhůta pro schválení je 10 dnů (tj. propozice je nutné předložit ke schválení nejpozději 40 dní před datem konání soutěže).
 6. V již schválených propozicích nelze měnit vypsané kategorie v době kratší než 30 dnů před datem konání soutěže.
 7. Uzávěrka přihlášek na soutěže musí být nejpozději 2 dny před konáním soutěže (doporučuje se čtvrtek do 22.00 hodin). Pořadatel může odmítnout nepřihlášené páry a páry přihlášené po termínu stanoveném v propozicích. Pořadatel může vybírat od nepřihlášených párů a párů přihlášených po termínu dvojnásobné startovné. Pořadatel je toto povinnen zveřejnit v propozicích.
 8. Na základě počtu přihlášených párů může pořadatel provést úpravu časového harmonogramu a spojit kategorie. Tyto změny musí být zveřejněny minimálně 24 hodin před začátkem soutěže.
 9. ZRUŠENÍ soutěže musí být doručeno přihlášeným párům na emailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce nejpozději 2 dny před konáním soutěže a musí se tato informace zveřejnit na hlavní webové stránce SUT.
 10. Správní poplatek za schválené propozice je stanoven na 300 Kč. Zasílá se na účet SUT ČR, variabilní symbol je 84 ddmmrr, kde ddmmrr je datum soutěže (Příklad: variabilní symbol pro termín 7. květen 2010 se uvede 84 070510).
 11. Propozice soutěží Hobby Dance schvaluje pověřený člen prezidia SUT ČR. Schválené propozice opatří dodatkem "Propozice schválil dne ... [Jméno Příjmení], pověřený člen prezidia SUT ČR pod č.j. ......." a předá webmasterovi SUT ČR ke zveřejnění na www stránkách SUT.
 12. V den konání schválené soutěže Hobby Dance není povolena žádná další soutěž Hobby Dance.

§ 3 – Druhy soutěží

1. Mistrovství ČR SUT je vyhlašováno prezidiem SUT:

BOD 1)

 1. pro taneční páry v jednotlivých kategoriích:

  Děti 1, Děti 2, Absolventi – kombinace
  J1, J2, Mládež, Dospělí, Senioři - STT, LAT

 2. Těchto soutěží se mohou účastnit pouze páry, v nichž alespoň jeden člen má státní občanství ČR anebo pokud bude soutěž vyhlášena – jako otevřená soutěž mohou se přihlásit zahraniční páry. Mistrovství v dané kategorii se uskuteční, když se přihlásí minimálně 6 tanečních párů. Při nedostatku tanečních párů bude spojená kategorie Děti 1, Děti 2 na Děti, J1, J2 na Juniory, Senioři D, Senioři C na Senioři. O případném sloučení soutěží rozhodne pověřený člen prezidia SUT po dohodě s pořadatelem soutěže.

 3. Termín uzávěrky přihlášek na MČR je minimálně 7 dní před konáním soutěže.

 4. MČR SUT v dané disciplíně (STT, LAT, kombinace) se může zúčastnit pouze pár, který se v dané taneční sezóně a třídě zúčastnil alespoň tří tanečních soutěží HD pořádané SUT. Toto pravidlo platí i pro taneční páry ČSTS, které se mohou MČR v dané disciplíně zúčastnit.

 5. Nejlepší pár z ČR je oprávněn používat titul "Mistr ČR SUT v ......... pro rok ....".

BOD 2)

 1. Pro třípárová družstva (po jednom páru kategorie Junioři 1 (Děti), Junioři 2, Dospělí (Senioři), ve standardních a latinskoamerických tancích. Vítězové těchto soutěží jsou oprávněni používat titul "Mistr ČR SUT v ......... pro rok ....". Mistrovství proběhne při minimálním počtu 6 družstev.

BOD 3)

 1. Při konání Mistrovských soutěží není povoleno pořádání dalších jiných soutěží SUT ( Hobby Dance, Salsa, FTM apod..

Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v § 17 k přidělování dvojnásobného počtu bodů pro zařazení párů do žebříčku párů a vyšších tříd.

2. Bodovací soutěže

Soutěže párů v kategoriích Děti 1 kombinace, Děti 2 kombinace, Junioři 1 D, Junioři 2 D, Mládež D a Dospělí D - kombinace, STT, LAT, Junioři 1 C, Junioři 2 C, Mládež C, Dospělí C a Senioři třídy D a C pouze ve standardních tancích a latinskoamerických tancích. Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v § 17 k přidělování bodů pro zařazení párů do žebříčku párů a vyšších tříd.

3. Pohárové soutěže

Volné soutěže párů, na nichž se neudělují ani tituly Mistrů ČR SUT a ani body.

Jsou povolené volné soutěže tanečních párů bez rozdílu pohlaví, kde pořadatel může zvolit libovolný počet tanců a stylů. Pořadatel soutěže zodpovídá za složení poroty a vedení soutěže, které nemusí splňovat §12 a §13.

4. Zahraniční soutěže vypisované organizacemi jiných států.

 1. Účastnit se Mistrovských zahraničních soutěží mohou všechny páry po schválení jejich startu pověřeným členem prezidia SUT.
 2. Při účasti na bodovací zahraniční soutěži (nemusí pověřená osoba schvalovat), si soutěžící zajistí zaslání protokolů pověřenému členu prezidia SUT. V tomto případě jim na základě protokolu může být přičtena polovina získaných bodů.
 3. Soutěžící respektují a dodržují daná pravidla určena zahraničními tanečními svazy.

§ 4 – Účast v soutěžích SUT

 1. Účastníky soutěží Hobby Dance mohou být pouze taneční páry tvořené osobou mužského a osobou ženského pohlaví. Výjimku tvoří soutěže synchronního tance a některé soutěže pohárové.
  a) Taneční páry SUT
  b) Taneční páry jiných tanečních svazů s nimiž SUT uzavřel dohody o účasti na soutěžích. Na těchto soutěžích se taneční páry řídí SŘ SUT.
 2. Páry se přihlašují na soutěž pouze prostřednictvím informačního systému SUT.
 3. V průběhu jedné soutěže se nesmí změnit složení tanečního páru. Účastník soutěže se na soutěži eviduje členským průkazem. Pokud soutěžící není evidován v soutěžní databázi SUT nebo nesouhlasí údaje soutěžícího v jeho členském průkazu s databází SUT, dokládá soutěžící platným dokladem (OP, ZP).
 4. Soutěží kategorie Absolventi se smějí zúčastnit pouze páry, které v dané taneční sezóně poprvé absolvovaly základní nebo pokračovací taneční kurz a zároveň se nikdy nezúčastnily soutěží Hobby Dance a soutěží v ČSTS. Páry kategorie Absolventi nejsou zařazeny v soutěžní databázi Hobby Dance a nejsou držiteli Soutěžního průkazu SUT.
 5. Taneční páry ČSTS TPV se mohou zúčastnit všech soutěží SUT třídy D. Juniorské a Dospělé páry ČSTS třídy E se mohou zúčastnit SUT soutěží třídy D Juniorské a Dospělé páry ČSTS třídy D se mohou zúčastnit všech soutěží SUT třídy C. V kategorii Senior se mohou zúčastnit taneční páry ČSTS třídy D, C ve třídě C.
 6. Soutěžící dříve registrovaní v ČSTS s výkonnostní třídou C, B se mohou zúčastnit soutěže Hobby Dance až po 3 letech po ukončení platnosti soutěžní licence, soutěžící s třídou A, M až po 5 letech. Senioři třída C se mohou zúčastnit Seniorských soutěží Hobby Dance ve třídě C.
 7. Do seniorské kategorie C jsou zařazeni soutěžící (jednotlivci), kteří byli v minulosti držitelé taneční třídy B, A, M po dodržení §4 bod 6. Toto soutěžící oznámí správci soutěžní databáze a pověřenému členu prezidia SUT.

§ 5 – Finanční zabezpečení

 1. Soutěže Hobby Dance po finanční stránce zajišťuje pořadatel soutěže.
 2. Porotě a funkcionářům, uvedeným v propozicích, náleží náhrada za dopravu, náhrada nebo poskytnutí stravy a noclehu dle platných předpisů.
 3. Dále porotě a funkcionářům náleží honorář za činnost na soutěži na základě vzájemné dohody.
 4. Výši startovného určuje pořadatel soutěže a uvádí ji jako povinný údaj do propozic.
  Doporučené startovné maximálně 80,-Kč na osobu na každou jednotlivou soutěž v daném dni.

§ 6 – Věkové kategorie

 1. Zařazení páru do věkové kategorie se provádí podle staršího z páru.
 2. Věk soutěžícího pro určení věkové kategorie se bere jako věk, který soutěžící dosáhne v kalendářním roce konání soutěže, tj. jako rozdíl roku konání soutěže a roku narození soutěžícího.
 3. Věkové kategorie jsou definovány následovně:

  Děti 1
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 10. narozeniny.
  Děti 2
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 12. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 10. narozeniny.
  Junioři 1
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 14. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 12. narozeniny.
  Junioři 2
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 16. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 14. narozeniny.
  Mládež
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 26. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 16. narozeniny.
  Absolventi
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 21. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 15. narozeniny, zároveň oba v páru splňují podmínky dané § 4 bod 5.
  Dospělí
  páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 26. narozeniny a zároveň jako pár nesplňují podmínky kategorie Seniorů.
  Senioři
  páry, ve kterých v roce konání soutěž musí jeden partner dosáhnout minimálně 35. narozeniny a druhý z partnerů musí dosáhnout minimálně 30. narozeniny.

Páry kategorií Děti I, Děti II Junioři I a Junioři II, Mládež se mohou zúčastňovat soutěží o 1 kategorii vyšší. Páry kategorie Senioři se mohou účastnit soutěží o 1 kategorií nižší (Dospělí).

§ 7 – Třídy (výkonnostní)

 • Třída D – Mírně pokročilé a začínající taneční páry.
  Soutěže D kombinace se mohou zúčastnit pouze páry, které mají třídu D STT i LAT.
  Páry třídy D STT a D LAT mohou tančit také ve třídě C STT a C LAT.
 • Třída C – Pokročilé taneční páry.

§ 8 - Disciplíny a soutěžní tance

KategorieDisciplínaTance
Děti 1 kombinace waltz polka cha-cha jive
Děti 2 kombinace waltz polka cha-cha jive
Junioři 1 - D kombinace waltz polka cha-cha jive
Junioři 1 - D STT waltz valčík quickstep  
LAT cha-cha rumba jive  
Junioři 1 - C STT waltz tango valčík quickstep
LAT samba cha-cha rumba jive
Junioři 2 - D kombinace waltz polka cha-cha jive
Junioři 2 - D STT waltz valčík quickstep  
LAT cha-cha rumba jive  
Junioři 2 - C STT waltz tango valčík quickstep
LAT samba cha-cha rumba jive
Mládež - D kombinace waltz polka cha-cha jive
Mládež - D STT waltz valčík quickstep  
LAT cha-cha rumba jive  
Mládež - C STT waltz tango valčík quickstep
LAT samba cha-cha rumba jive
Dospělí - D kombinace waltz polka cha-cha jive
Dospělí - D STT waltz valčík quickstep  
LAT cha-cha rumba jive  
Dospělí - C STT waltz tango valčík quickstep
LAT samba cha-cha rumba jive
Senioři - D STT waltz valčík quickstep  
LAT cha-cha rumba jive  
Senioři - C STT waltz tango valčík quickstep
LAT samba cha-cha rumba jive
Absolventi kombinace waltz polka cha-cha jive

§ 9 - Systém postupů

Taneční páry Děti 2 postupují do Juniorů 1 při splnění věkové kategorie Junioři 1

Páry třídy D postupují do třídy C při dosažení 150 bodů v jednotlivých disciplínách (STT nebo LAT).

Při změně složení tanečního páru třída zůstává. Nositelem výkonnostní třídy je partner.

§ 10 – Postupový klíč

4 páry ve finále 5 párů ve finále 6 párů ve finále
1. kolo     S F 1. kolo 2 3 S F 1. kolo 2 3 S F
6 - 8       4 6 - 10       5 7 - 12       6
9 - 10     6 4 13 - 14     8 5 13 - 15     10 6
11 - 15     8 4 15 - 18     10 5 16 - 24     12 6
          19 - 24   15 10 5 25 - 30   18 12 6
          25 - 30 20 15 10 5 31 - 35 25 18 12 6
                             

§ 11 – Soutěžní oblečení

Je povoleno libovolné oblečení umožňující taneční pohyb, odpovídající dobrému vkusu a typu tance.

Kategorie Absolventi – oblečení vhodné do tanečních kurzů (pán – oblek, košile, vázanka nebo motýlek. Dáma – sukně s halenkou nebo kratší společenské šaty).

Ve třídě D Junioři, , Mládež, Dospělí, Senioři nemusí být soutěžní šaty.

§ 12 – Vedení soutěže

 1. Vedení soutěže sestává nejméně z následujících funkcionářů:
  • vedoucího soutěže – člen SUT profesionální nebo amatérský - zodpovídá za dodržení SŘ SUT a vydaných schválených propozic.
  • hlavního sčitatele, který zároveň vykonává funkci sekretáře (registruje taneční páry) – člen SUT profesionální nebo amatérský
  • funkce sekretář soutěže je dobrovolná.
 2. Funkce vedoucího soutěže a sčitatele je neslučitelná s funkcí porotce a tanečníka.
 3. Pořadatel může pro zajištění hladkého chodu soutěže jmenovat dle svého uvážení další funkcionáře (např. konferenciéra).
 4. Sčitatelé mají povinnost se 1x za dva roky účastnit školení SUT (určené pro sčitatele).

§ 13 – Porota

 1. Porota musí být nejméně pětičlenná (do propozic pořadatel zadává vždy o jednoho porotce navíc).
 2. Porota musí být z nadpoloviční většiny tvořena profesionálními členy SUT, zbytek poroty tvoří buď amatésrský člen SUT nebo porotce ČSTS tř.1 a tř.2. Dále může být porota doplněna zahraničním porotcem s platnou licencí.
 3. Při pětičlenné porotě musí být jmenován alespoň jeden náhradník, který nastoupí k práci na pokyn vedoucího soutěže.
 4. Porotce nesmí hodnotit soutěž ve které má příbuzenský vztah k soutěžícím, nevyžadují-li toto nepředvídatelné okolnosti.
 5. Členové SUT, kteří chtějí porotovat soutěže vyhlašované nebo garantované SUT ČR mají povinnost se 1x za dva roky účastnit školení SUT. Je možno akceptovat porotce ČSTS, CDO, ČAT a WADF s platnou licencí.

§ 14 – Hudební doprovod a tempa skladeb

 1. Lze tančit na reprodukovanou i živou hudbu, která musí splňovat podmínku charakteru hraného tance a předepsaného tempa
 2. Pro soutěže Hobby Dance jsou předepsána následující tempa (v taktech za minutu):
  TanecTempo
  Waltz 28–30 t/m
  Tango 30–32 t/m
  Valčík 58–60 t/m
  Slowfoxtrot 28-30 t/m
  Quickstep 50-52 t/m
  Samba 50–52 t/m
  Cha-Cha 30–32 t/m
  Rumba 25-27 t/m
  Pasodoble 60-62 t/m
  Jive 40–44 t/m
  Polka 56–60 t/m
 3. Minimální délka soutěžního tance je 1:30, v případě většího počtu tanečních párů se doporučuje délka až 2:00 min.

§ 15 – Hodnocení soutěží

 1. Počet párů postupujících z jednotlivých kol a počet párů ve finále se řídí postupovým klíčem podle počtu soutěžících. Postupový klíč musí být stanoven tak, aby do dalšího kola postupovala vždy alespoň polovina párů.
 2. V předkolech a semifinále je hodnocení poroty neveřejné, kdy porotce označuje křížkem ten pár, který doporučuje k postupu do dalšího kola. Porotce je povinen v každém soutěžním kole udělit tolik křížů, kolik stanovuje postupový klíč.
 3. V případě shody na hranici postupu postupují všechny páry se stejným počtem křížů.
 4. Hodnocení finále může být veřejné nebo neveřejné; provádí se známkami určujícími pořadí párů. Porotce nesmí v jednom tanci žádnou známku opakovat. Při výpočtu konečného pořadí se používá skating systém.

§ 16 – Průběh soutěže

 1. Soutěž smí začít nejdříve 5 minut po uzavření prezence.
 2. Páry jsou v předkolech rozděleny do tanečních skupin. Počet párů ve skupinách určuje vedoucí soutěže po dohodě se sčitatelem dle velikosti parketu. Rozdělení do skupin může být různé pro každý tanec. Ve finále se nesmí páry dělit do skupin. Páry se při soutěžích rozdělují v každém kole do skupin tak, aby na každý taneční pár v jedné skupině připadlo minimálně 12m2 plochy parketu, určené pro tancování.
 3. Po skončení soutěže sčitatel vystaví soutěžícím lístky s umístěním a hodnocením v jednotlivých kolech.
 4. Soutěžní data (databáze z programu HDsum) zašle sčitatel prostřednictvím elektronické pošty nejpozději v pondělí po soutěži správci soutěžní databáze ke zpracování a archivaci. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do úterý 24:00 hod.
 5. Výsledky a hodnocení jednotlivých kol včetně bodovacích lístků archivuje pořadatel soutěže po dobu 1 roku.
 6. Pořadatel soutěže ocení první 3 taneční páry medailí a diplomem, ostatní páry ve finále může ocenit diplomem.

§ 17 – Bodové zisky

 1. Taneční páry s výjimkou kategorie Absolventi získávají na bodovacích soutěžích body, a to 1 bod za každý poražený pár.
 2. Pokud se soutěže zúčastní alespoň 6 párů, získávají páry navíc další bonifikace: 10 bodů za 1. místo, 5 bodů za 2. místo a 3 body na 3. místo.
 3. Body se získávají a počítají za každou disciplínu odděleně.

§ 18 – Evidence soutěžících

 1. Soutěžící prokazuje svou totožnost a zařazení do věkové kategorie Soutěžním průkazem SUT. Soutěžící kategorie Absolventi se prokazují dokladem totožnosti.
 2. Soutěžní průkaz SUT vystavuje sčitatel na základě vyplněného evidenčního formuláře a předloženého platného dokladu totožnosti, který obsahuje alespoň jméno a datum narození nebo rodné číslo (například občanský průkaz vlastní nebo rodiče, průkazka pojišťovny, průkaz dopravce, řidičský průkaz, pas, ISIC karta).
 3. Za vystavení Soutěžního průkazu SUT nebo jeho duplikátu se platí správní poplatek ve výši 300 Kč. Tento správní poplatek se rozdělí mezi SUT (50 %), pořadatele soutěže (25 %) a správce soutěžní databáze (25 %).
 4. Změny v evidovaných údajích (klub, bydliště, ...) provádí sčitatel na základě nově vyplněného evidenčního formuláře. Pokud změna vyžaduje vystavení nového soutěžního průkazu, je jeho vystavení osvobozeno od správního poplatku.
 5. Sčitatel zašle vyplněné evidenční formuláře do 2 týdnů od data konání soutěže správci soutěžní databáze k archivaci.

§ 19 – Přechodná a závěrečná ustanovení

Platnost od 1.9.2020 Kontrola SŘ dne 16.9.2020


Příloha č. 1 – Doporučené figury pro začínající páry

 1. Začínající taneční páry, které nedosáhly minimálně 100 bodů  v disciplíně STT, LAT, kombinace by neměly tančit:
  1. STT – překlony, výpady, poskoky
  2. LAT – výkopy, padačky a jakoukoliv variaci, kdy jeden z páru za pomocí druhého opustí taneční parket.