Soutěžní řád HD

Soutěžní řád Hobby Dance® – amatérská liga SUT


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2017 přichází v platnost nový soutěžní řád Hobby Dance, který přináší řadu úprav. Pro seznámení členů SUT s tímto novým řádem a přizpůsobení Vašich soutěží novým změnám nabízíme možnost nahlédnout do znění tohoto soutěžního řádu.

Nový soutěžní řád si můžete přečíst kliknutím na odkaz Soutěžní řád Hobby Dance od 1. 9. 2017.

 

§ 1 – Vymezení platnosti

 1. Tento soutěžní řád upravuje taneční soutěže vyhlašované Svazem učitelů tance ČR pod registrovanou ochrannou známkou Hobby Dance®.

§ 2 – Vypsání soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěží Hobby Dance je Svaz učitelů tance ČR.
 2. Pořadatelem soutěží může být člen SUT ČR nebo i kdokoliv jiný, kdo o to požádá předložením propozic ke schválení a uhradí stanovený správní poplatek.
 3. Propozice musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. Název soutěže
  2. Název pořadatele soutěže
  3. Druh soutěže – výčet kategorií a disciplín
  4. Soutěžní tance v jednotlivých kategoriích a disciplínách
  5. Termín a místo konání
  6. Funkcionáře: vedoucí soutěže, sčitatelé, porotci
  7. Forma hudebního doprovodu: live – název orchestru, playback – jméno DJ
  8. Velikost parketu
  9. Výši startovného
  10. Časový plán (prezence – jednotlivě pro všechny kategorie, začátek první soutěže)
  11. Ceny pro vítěze
  12. Kontakt pro zaslání přihlášek a termín, do kdy se lze přihlásit
 4. Pořadatel musí mít s porotci a funkcionáři navrženými v propozicích dojednánu jejich účast ještě před předložením propozic ke schválení.
 5. Propozice musí být schváleny nejpozději 1 měsíc před datem konání soutěže, přičemž lhůta pro schválení je 10 dnů (tj. propozice je nutné předložit ke schválení nejpozději 40 dní před datem konání soutěže).
 6. V již schválených propozicích nelze měnit vypsané kategorie v době kratší než 30 dnů před datem konání soutěže.
 7. Uzávěrka přihlášek na soutěže musí být nejpozději 3 dny před konáním soutěže (doporučuje se středa do 24.00 hodin). Pořadatel může odmítnout nepřihlášené páry a páry přihlášené po termínu stanoveném v propozicích. Pořadatel může vybírat od nepřihlášených párů a párů přihlášených po termínu dvojnásobné startovné. Pořadatel je toto povinnen zveřejnit v propozicích.
 8. Na základě počtu přihlášených párů může pořadatel provést úpravu časového harmonogramu a spojit kategorie. Tyto změny musí být zveřejněny minimálně 24 hodin před začátkem soutěže.
 9. Správní poplatek za schválené propozice je stanoven na 300 Kč. Zasílá se na účet SUT ČR, variabilní symbol je 84 ddmmrr, kde ddmmrr je datum soutěže (Příklad: variabilní symbol pro termín 7. květen 2010 se uvede 84 070510).
 10. Propozice soutěží Hobby Dance schvaluje pověřený člen prezidia SUT ČR. Schválené propozice opatří dodatkem "Propozice schválil dne ... [Jméno Příjmení], pověřený člen prezidia SUT ČR pod č.j. ......." a předá webmasterovi SUT ČR ke zveřejnění na www stránkách SUT.

§ 3 – Druhy soutěží

 1. Titulární soutěže
  1. Titulární soutěže (ME, MS) – jsou vyhlašovány mezinárodními tanečními organizacemi. Účastnit se mohou
   1. finalisté posledního MČR
   2. nejlepších 24 tanečních párů, dle aktuálního žebříčku soutěží ke dni uzávěrky přihlášek.
  2. Úřadující mistr ČR bude nasazen do semifinále titulární soutěže, pokud to pravidla soutěže povolí.
  3. Páry nominuje pověřený člen prezidia SUT.
 2. Mistrovství ČR SUT– je vyhlašováno prezidiem SUT:
  1. pro taneční páry v jednotlivých kategoriích Děti, Junioři, Absolventi, Dospělí a Senioři ve standardních tancích, latinskoamerických tancích a v kombinaci.
   1. Při velkém počtu přihlášených párů mohou být soutěže rozděleny, v kategorii Děti na Děti 1 a Děti 2, v kategorii Junioři na Junioři 1 a Junioři 2 a v kategorii Senioři na Senioři Z a Senioři M. Rozdělení proběhne tehdy, pokud každá samostatná soutěž bude minimálně dvoukolová.
   2. Těchto soutěží se mohou účastnit pouze páry, v nichž alespoň jeden člen má státní občanství ČR. Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí minimálně 6 tanečních párů.
   3. Termín uzávěrky přihlášek na MČR je minimálně 7 dní před konáním soutěže. O případném rozdělení soutěží rozhodne pověřený člen prezidia SUT po dohodě s pořadatelem soutěže.
   4. Nejlepší pár z ČR je oprávněn používat titul "Mistr ČR SUT v ......... pro rok ....".
  2. pro třípárová družstva (po jednom páru kategorie Junioři, Dospělí, Senioři nebo Děti) ve standardních a latinskoamerických tancích. Vítězové těchto soutěží jsou oprávněni používat titul "Mistr ČR SUT v ......... pro rok ....". Mistrovství proběhne při minimálním počtu 6 družstev.
  3. MČR SUT v dané disciplíně (STT, LAT, kombinace) se může zúčastnit pouze pár, ve kterém je alespoň jeden z tančících držitelem min. bronzové plakety za tuto taneční disciplínu a zároveň se tento pár zúčastnil v dané taneční sezóně a disciplíně alespoň jedné taneční soutěže HD pořádané SUT. O případné změně těchto podmínek rozhodne pověřený člen prezidia a bude toto uvedeno v propozicích dané soutěže.
 3. Bodovací soutěže – soutěže párů v kategoriích Děti 1, Děti 2, Junioři 1, Junioři 2, Dospělí ve standardních tancích, latinskoamerických tancích a v kombinaci. Senioři Z a Senioři M pouze ve standardních tancích a v latinskoamerických tancích. Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v § 14 k přidělování bodů pro zařazení párů do žebříčku párů Amatérské ligy SUT.
 4. Pohárové soutěže – volné soutěže párů, na nichž se neudělují ani tituly Mistrů ČR SUT a ani body do žebříčku Amatérské ligy SUT.
 5. Zahraniční soutěže– vypisované organizacemi jiných států.
  1. Účastit se mohou všechny páry po schválení jejich startu pověřeným členem prezidia SUT
  2. Při účasti na bodovací zahraniční soutěži, soutěžící si zajistí zaslání protokolů pověřenému členu prezidia SUT.
  3. Soutěžící respektují a dodržují daná pravidla určena zahraničními tanečními svazy

§ 4 – Účast na soutěžích

 1. Soutěží Hobby Dance se mohou zúčastnit taneční páry (chlapec–dívka, muž–žena), které jsou držiteli Soutěžního průkazu SUT a jsou zařazeny v soutěžní databázi Hobby Dance. Je povolena účast zahraničního tanečního páru, pokud splní podmínky SŘ HD SUT.
 2. Soutěží kategorie Absolventi se smějí zúčastnit pouze páry, které v dané taneční sezóně poprvé absolvovaly základní nebo pokračovací taneční kurz a zároveň se nikdy nezúčastnily soutěží Hobby Dance, předchozího ročníku soutěže MČR Absolventi nebo soutěží ČSTS. Páry kategorie Absolventi nejsou zařazeny v soutěžní databázi Hobby Dance a nejsou držiteli Soutěžního průkazu SUT.
 3. Soutěžící nesmí být držiteli soutěžní licence ČSTS (držitelé třídy D a vyšší), ale mohou být držiteli základní licence ČSTS.
 4. Soutěžící dříve registrovaní v ČSTS s výkonnostní třídou C se mohou zúčastnit soutěže Hobby Dance až po 3 letech po ukončení platnosti soutěžní licence, soutěžící s třídou B a vyšší až po 5 letech.
 5. Do seniorské kategorie M jsou zařazeni soutěžící (jednotlivci), kteří byli v minulosti držitelé taneční třídy C, B, A, M. Toto soutěžící oznámí správci soutěžní databáze a pověřenému členu prezidia SUT.

§ 5 – Finanční zabezpečení

 1. Soutěže Hobby Dance po finanční stránce zajišťuje pořadatel soutěže.
 2. Porotě a funkcionářům, uvedeným v propozicích, náleží náhrada za dopravu, náhrada nebo poskytnutí stravy a noclehu dle platných předpisů.
 3. Dále porotě a funkcionářům náleží honorář za činnost na soutěži na základě vzájemné dohody.
 4. Výši startovného určuje pořadatel soutěže a uvádí ji jako povinný údaj do propozic.
  Doporučené startovné maximálně 80,-Kč na pár na každou jednotlivou soutěž v daném dni.

§ 6 – Věkové kategorie

 1. Zařazení páru do věkové kategorie se provádí podle staršího z páru.
 2. Věk soutěžícího pro určení věkové kategorie se bere jako věk, který soutěžící dosáhne v kalendářním roce konání soutěže, tj. jako rozdíl roku konání soutěže a roku narození soutěžícího.
 3. Věkové kategorie jsou definovány následovně:
  Děti 1
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 10. narozeniny.
  Děti 2
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 12. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 10. narozeniny.
  Junioři 1
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 14. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 12. narozeniny.
  Junioři 2
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 16. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 14. narozeniny.
  Absolventi
  páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 21. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 16. narozeniny, zároveň oba v páru splňují podmínky dané § 4 bod 2.
  Dospělí
  páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 16. narozeniny a zároveň jako pár nesplňují podmínky kategorií Senioři Z ani Senioři M.
  Senioři Z
  páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 35. narozeniny a druhý v páru minimálně 30. narozeniny. Žádný ze soutěžících v páru nesmí být v minulosti držitelem soutěžní třídy C, B, A, M.
  Senioři M
  páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 35. narozeniny a druhý v páru minimálně 30. narozeniny. Alespoň jeden z páru byl dříve držitelem taneční třídy C, B, A, M (viz § 4 bod 5).
  Shrnutí těchto pravidel pro konkrétní roky konání soutěže viz Příloha č. 1 – Pomocná tabulka pro určení věkové kategorie.
 4. V případě malého počtu párů, který by bránil možnosti bodových bonifikací dle § 14 bodu 2, může vedoucí soutěže rozhodnout tyto kategorie spojit.
  1. Spojené kategorie jsou následující:
   Děti
   taneční pár, který splňuje podmínky kategorie Děti 1 nebo Děti 2
   Junioři
   taneční pár, který splňuje podmínky kategorie Junioři 1 nebo Junioři 2
   Senioři
   taneční pár, který splňuje podmínky kategorie Seniorů Z a Seniorů M. Při tomto spojení se tančí nižší kategorii (Senioři Z). Dne 9.1. 2016 na základě jednání Soutěžní komise.
  2. Soutěž ve spojené kategorii se hodnotí a boduje jako jedna kategorie, tj. bez ohledu na skutečné zařazení páru dle § 6 bodu 3.
  3. Spojovat kategorie se mohou již po uzávěrce přihlášek, pokud pořadatel nepřijme již žádné taneční páry do soutěže. V případě, že pořadatel umožní párům nepřihlášeným v daném termínu nastoupit do soutěže (za dvojnásobné startovné), lze toto upravit v den konání soutěže. Za spojování soutěží zodpovídá vedoucí soutěže.
 5. Na bodovacích soutěžích může pár soutěžit i v sousedních věkových kategoriích dle následujících pravidel:
  1. Pár kategorie Děti 1 smí soutěžit i v kategorii Děti 2
  2. Pár kategorie Děti 2 smí soutěžit i v kategorii Junioři 1
  3. Pár kategorie Junioři 1 smí soutěžit i v kategorii Junioři 2
  4. Pár kategorie Junioři 2 smí soutěžit i v kategorii Dospělí
  5. Pár kategorie Senioři Z smí soutěžit i v kategorii Senioři M
  6. Pár kategorie Senioři Z smí soutěžit i v kategorii Dospělí
  7. Pár kategorie Senioři M smí soutěžit i v kategorii Dospělí
  8. V případě spojení soutěže Junioři 1 a Junioři 2 mohou do této spojené soutěže nastoupit pouze Děti 2 a do soutěže Dospělých pouze Junioři 2.
 6. Soutěžící prokazuje svůj věk předložením Soutěžního průkazu SUT, soutěžící kategorie Absolventi průkazem totožnosti a zároveň dokladem o absolvování tanečního kurzu.

§ 7 – Disciplíny a soutěžní tance

 1. Soutěže Hobby Dance se v závislosti na věkových kategoriích vypisují v disciplínách:
  Kombinace
  4 nebo 5 tanců
  ST
  standardní tance
  LA
  latinskoamerické tance
 2. Soutěžní tance pro jednotlivé kategorie a disciplíny jsou předepsány takto:
  KategorieDisciplínaTance
  Děti 1, 2 kombinace waltz polka cha-cha jive  
  Junioři 1, 2 kombinace waltz quickstep polka cha-cha jive
  ST waltz tango valčík quickstep  
  LA samba cha-cha rumba jive  
  Absolventi kombinace waltz quickstep polka cha-cha jive
  ST waltz valčík quickstep  
  LA cha-cha rumba jive  
  Dospělí kombinace waltz quickstep polka cha-cha jive
  ST waltz tango valčík quickstep  
  LA samba cha-cha rumba jive  
  Senioři Z            
  ST waltz tango valčík quickstep  
  LA samba cha-cha rumba jive  
  Senioři M            
  ST waltz tango valčík slowfox quickstep
  LA samba cha-cha rumba paso doble jive
 3. Doporučení pro začínající taneční páry viz příloha č. 2
 4. V kategorii Senioři M ve standardních tancích přibývá SLOWFOX a v latinskoamerických tancích PASODOBLE. Platnost od 1.1. 2016.

§ 8 – Soutěžní oblečení

 1. Je povoleno libovolné oblečení umožňující taneční pohyb, odpovídající dobrému vkusu a typu tance.

§ 9 – Porota

 1. Porota musí být nejméně pětičlenná (do propozic pořadatel zadává vždy o jednoho porotce navíc).
 2. Porota musí být z nadpoloviční většiny tvořena profesionálními členy SUT, zbytek poroty tvoří buď amatésrský člen SUT nebo porotce ČSTS tř.1 a tř.2. Dále může být porota doplněna zahraničním porotcem s platnou licencí.
 3. Při pětičlenné porotě musí být jmenován alespoň jeden náhradník, který nastoupí k práci na pokyn vedoucího soutěže.
 4. Porotce nesmí hodnotit soutěž ve které má příbuzenský vztah k soutěžícím, nevyžadují-li toto nepředvídatelné okolnosti.
 5. Členové SUT, kteří chtějí porotovat soutěže vyhlašované nebo garantované SUT ČR mají povinnost se 1x za dva roky účastnit školení SUT. Je možno akceptovat porotce ČSTS, CDO, ČAT a WADF s platnou licencí.
 6. Platnost od 1.9.2014.

§ 10 – Vedení soutěže

 1. Vedení soutěže sestává nejméně z následujících funkcionářů:
  • vedoucího soutěže – člen SUT profesionální nebo amatérský - zodpovídá za dodržení SŘ SUT a vydaných schválených propozic.
  • hlavního sčitatele, který zároveň vykonává funkci sekretáře (registruje taneční páry) – člen SUT profesionální nebo amatérský
  • funkce sekretář soutěže se od 1.9. 2014 ruší.
 2. Funkce vedoucího soutěže a sčitatele je neslučitelná s funkcí porotce.
 3. Pořadatel může pro zajištění hladkého chodu soutěže jmenovat dle svého uvážení další funkcionáře (např. konferenciéra).
 4. Sčitatelé mají povinnost se 1x za dva roky účastnit školení SUT (určené pro sčitatele).

§ 11 – Hudební doprovod a tempa skladeb

 1. Lze tančit na reprodukovanou i živou hudbu, která musí splňovat podmínku charakteru hraného tance a předepsaného tempa
 2. Pro soutěže Hobby Dance jsou předepsána následující tempa (v taktech za minutu):
  TanecTempo
  Waltz 28–30 t/m
  Tango 31–33 t/m
  Valčík 58–60 t/m
  Slowfox 28-30 t/m
  Quickstep 50–52 t/m
  Samba 50–52 t/m
  Cha-Cha 30–32 t/m
  Rumba 25–27 t/m
  Pasodoble 60-62 t/m
  Jive 42–44 t/m
  Polka 58–60 t/m
 3. Minimální délka soutěžního tance je 1:30, v případě většího počtu tanečních párů se doporučuje délka až 2:00 min.

§ 12 – Hodnocení soutěží

 1. Počet párů postupujících z jednotlivých kol a počet párů ve finále se řídí postupovým klíčem určeným vedoucím soutěže podle počtu soutěžících. Postupový klíč musí být stanoven tak, aby do dalšího kola postupovala vždy alespoň polovina párů.
 2. V předkolech a semifinále je hodnocení poroty neveřejné, kdy porotce označuje křížkem ten pár, který doporučuje k postupu do dalšího kola. Porotce je povinen v každém soutěžním kole udělit tolik křížů, kolik stanovuje postupový klíč.
 3. V případě shody na hranici postupu postupují všechny páry se stejným počtem křížů.
 4. Hodnocení finále může být veřejné nebo neveřejné; provádí se známkami určujícími pořadí párů. Porotce nesmí v jednom tanci žádnou známku opakovat. Při výpočtu konečného pořadí se používá skating systém.

§ 13 – Průběh soutěže

 1. Soutěž smí začít nejdříve 5 minut po uzavření prezence.
 2. Páry jsou v předkolech rozděleny do tanečních skupin. Počet párů ve skupinách určuje vedoucí soutěže po dohodě se sčitatelem dle velikosti parketu. Rozdělení do skupin může být různé pro každý tanec. Ve finále se nesmí páry dělit do skupin. Páry se při soutěžích rozdělují v každém kole do skupin tak, aby na každý taneční pár v jedné skupině připadlo minimálně 12m2 plochy parketu, určené pro tancování.
 3. Po skončení soutěže sčitatel vystaví soutěžícím lístky s umístěním a hodnocením v jednotlivých kolech.
 4. Soutěžní data (databáze z programu HDsum) zašle sčitatel prostřednictvím elektronické pošty nejpozději v pondělí po soutěži správci soutěžní databáze ke zpracování a archivaci. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do úterý 24:00 hod.
 5. Výsledky a hodnocení jednotlivých kol včetně bodovacích lístků archivuje pořadatel soutěže po dobu 1 roku.
 6. Pořadatel soutěže ocení všechny finálové páry diplomem.

§ 14 – Bodové zisky

 1. Taneční páry s výjimkou kategorie Absolventi získávají na bodovacích soutěžích body, a to 1 bod za každý poražený pár.
 2. Pokud se soutěže zúčastní alespoň 6 párů, získávají páry navíc další bonifikace: 10 bodů za 1. místo, 5 bodů za 2. místo a 3 body na 3. místo.
 3. Body se získávají a počítají za každou disciplínu odděleně.
 4. Při dosažení 100 bodů obdrží soutěžící Bronzovou plaketu SUT, při dosažení hranice 250 bodů Stříbrnou plaketu SUT, při dosažení 500 bodů získá pár Zlatou plaketu SUT a při dosažení 1000 bodů získá Platinovou plaketu SUT.
 5. Plakety vydává správce soutěžní databáze a do 21 dní po soutěži je zašle na adresu klubu páru.

§ 15 – Evidence soutěžících

 1. Soutěžící prokazuje svou totožnost a zařazení do věkové kategorie Soutěžním průkazem SUT. Soutěžící kategorie Absolventi se prokazují dokladem totožnosti.
 2. Soutěžní průkaz SUT vystavuje sčitatel na základě vyplněného evidenčního formuláře a předloženého platného dokladu totožnosti, který obsahuje alespoň jméno a datum narození nebo rodné číslo (například občanský průkaz vlastní nebo rodiče, průkazka pojišťovny, průkaz dopravce, řidičský průkaz, pas, ISIC karta).
 3. Za vystavení Soutěžního průkazu SUT nebo jeho duplikátu se platí správní poplatek ve výši 200 Kč. Tento správní poplatek se rozdělí mezi SUT (50 %), pořadatele soutěže (25 %) a správce soutěžní databáze (25 %).
 4. Změny v evidovaných údajích (klub, bydliště, ...) provádí sčitatel na základě nově vyplněného evidenčního formuláře. Pokud změna vyžaduje vystavení nového soutěžního průkazu, je jeho vystavení osvobozeno od správního poplatku.
 5. Sčitatel zašle vyplněné evidenční formuláře do 2 týdnů od data konání soutěže správci soutěžní databáze k archivaci.

§ 16 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pověřený člen prezidia pro soutěžní úsek je od 1.8.2011 Dana Pavelková.
 2. Nové hranice bodových zisku pro získání plaket dle § 14 bod 4 platí od 1.9.2014.
 3. Tento soutěžní řád platí od 1.9.2014 pro celou Českou republiku.

Příloha č. 1 – Pomocná tabulka pro určení věkové kategorie

Tato tabulka je aplikací definic věkových kategorií uvedených v §6 soutěžního řádu Hobby Dance.

Zařazení do věkové kategorie se provede na základě roku narození staršího v páru podle následující tabulky.

KategorieRok konání soutěže
200920102011201201/201309/20132014
Děti 1 2000 a mladší 2001 a mladší 2002 a mladší 2003 a mladší 2004 a mladší 2004 a mladší 2005 a mladší
Děti 2 1998–1999 1999–2000 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2002–2003 2003–2004
Junioři 1994–1997 1995–1998 1996–1999 1997–2000 1998–2001  
Junioři 1   2000–2001 2001–2002
Junioři 2   1998–1999 1999–2000
Absolventi 1991–1993 1992–1994 1991–1995 1992–1996 1993–1997 1993–1997 1994–1998
Mládež 1975–1993 1976–1994 1977–1995 1992–1996 1993–1997  
Dospělí   1978–1991 1979–1992 1979–1997 1980–1998
Senioři 1974 a starší 1975 a starší 1976 a starší 1977 a starší  
Senioři 1   1978–1964  
Senioři 2   1963 a starší  
Senioři Z   1978 a starší
1983 a starší
1979 a starší
1984 a starší
Senioři M   1978 a starší 1979 a starší
KategorieRok konání soutěže
2015201620172018201920202021
Děti 1 2006 a mladší 2007 a mladší 2008 a mladší 2009 a mladší 2010 a mladší 2011 a mladší 2012 a mladší
Děti 2 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Junioři 1 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Junioři 2 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Absolventi 1995-1999 1996-2000 1997-2001 1998-2002 1999-2003 2000-2004 2001-2005
Dospělí 1981-1999 1982-2000 1983-2001 1984-2002 1985-2003 1986-2004 1987-2005
Senioři Z 1980 a starší
1985 a starší
1981 a starší
1986 a starší
1982 a starší
1987 a starší
1983 a starší
1988 a starší
1984 a starší
1989 a starší
1985 a starší
1990 a starší
1986 a starší
1991 a starší
Senioři M 1980 a starší 1981 a starší 1982 a starší 1983 a starší 1984 a starší 1985 a starší 1986 a starší

Poznámka: Tabulka u předchozích let zohledňuje tehdy platné definice věkových kategorií.


Příloha č. 2 – Doporučené figury pro začínající páry

 1. Začínající taneční páry, které nedosáhly minimálně 100 bodů (Bronzová plaketa) v disciplíně STT, LAT, kombinace by neměly tančit:
  1. STT – překlony, výpady, poskoky
  2. LAT – výkopy, padačky a jakoukoliv variaci, kdy jeden z páru za pomocí druhého opustí taneční parket