Soutěžní řád – figurální valčík

Figurální valčík

§ 1 – Vymezení platnosti

 1. Tento soutěžní řád upravuje taneční soutěže vyhlašované Svazem učitelů tance ČR pod registrovanou ochrannou známkou Hobby Dance®.

§ 2 – Vypsání soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Svaz učitelů tance ČR.

§ 3 – Charakteristika

 • Ve figurálním valčíku jsou povolené zvedané figury, jsou povolené variace, kdy se pár nedrží v základním standardním držení.
 • Pokud taneční pár bude tančit pouze valčík vpravo a vlevo a valčíkové změny, není toto považováno za Figurální valčík.
Hudba: Zajišťuje pořadatel soutěže
Počet tančících: 1 taneční pár – chlapec–dívka, nebo muž–žena
Počet párů: V každém kole jsou páry rozlosovány do skupin podle velikosti parketu
Délka tance: Kategorie Děti: max. délka sólo skladby 1 minuta (povoleno + 15 vteřin – musí být ukončeno frází) Ostatní vyhlášené kategorie: max. 1,15 minuta (povoleno +/- 15 vteřin – musí být ukončeno frází)
Tempo: 58–60 taktů/min. Pro finálové sólo není omezení.
Rekvizity: Nejsou povoleny.
Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedenému tanci.
Definice rekvizity: Rekvizita je věc, kterou tanečník při tanci využívá = bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, ...) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, klobouk,...).

§ 4 – Průběh soutěže

 1. Každý taneční pár se při prezenci prokáže občanským průkazem, rodným listem a nebo kartičkou zdravotní pojišťovny, aby mohl být zkontrolován věk tanečníků a jejich správné zařazení do věkové kategorie.
 2. Páry jsou při soutěži rozděleny do tanečních skupin tak, aby na 1 pár bylo 15 m2 taneční plochy. Do dalšího kola postupuje min. polovina párů, při shodě postupují všechny páry se stejným počtem křížků.
 3. Jestliže se soutěže zúčastní více než 8 tanečních párů, musí být uskutečněna minimálně dvě kola.
 4. Taneční plocha musí být taneční parket.
 5. Pořadatel soutěže ve finále může finálové páry nechat tančit sólo figurální valčík, nebo soutěž proběhne stejně jako soutěže Hobby Dance.
 6. Na MČR SUT pár tančí vlastní skladbu páru v odpovídající délce příslušné kategorie.

§ 5 – Vedení soutěže

Vedení soutěže se skládá z:

 1. vedoucího soutěže – profesionální nebo amatérský člen SUT
 2. vedoucího sčitatele – profesionální nebo amatérský člen SUT

Tyto základní funkce vedení soutěže nemohou být slučovány a nesmí se kombinovat s porotcem.

§ 6 - Věkové kategorie

 1. Zařazení páru do věkové kategorie se provádí podle staršího z páru.
 2. Věk soutěžícího pro určení věkové kategorie se bere jako věk, který soutěžící dosáhne v kalendářním roce konání soutěže, tj. jako rozdíl roku konání soutěže a roku narození soutěžícího.
 3. Věkové kategorie jsou definovány následovně:

  Děti 
   žádný z tanečníků nepřesáhne  v roce konání soutěže 11 let
  Junioři 
  alespoň  jeden z páru je starší 11 let a ani jeden z páru nepřesáhne v roce konání soutěže 15 let
   Dospělí
  páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 16. narozeniny a zároveň jako pár nesplňují podmínky kategorie Seniorů.
  Senioři
  páry, ve kterých v roce konání soutěž musí jeden partner dosáhnout minimálně 35. narozeniny a druhý z partnerů musí dosáhnout minimálně 30. narozeniny.

 

§ 7 – Poroty

 1. Poroty na pořádaných soutěží jmenuje pořadatel.
 2. Nadpoloviční většina hodnotících porotců musí být profesionálními členy SUT ČR.
 3. Soutěž hodnotí vždy lichý počet porotců, přičemž min. počet je 5. Při pětičlenné porotě musí být alespoň jeden náhradník, který pracuje v porotě na pokyn vedoucího soutěže.
 4. Porotci se nesmí střídat během jedné soutěže. Pokud dojde z vážných důvodů k odstoupení porotce, jeho hodnocení se počítá po poslední ukončené kolo. Dále je pak nahrazen náhradníkem. U sedmičlenné poroty – není-li náhradník, sníží se počet porotců losem nebo dohodou na 5 porotců.

§ 8 – Systém hodnocení

 1. Na všech soutěžích se ve všech kolech, s výjimkou finále, používá způsob hodnocení křížky. Těmi označuje porotce ty páry, které doporučuje k postupu do dalšího kola. Toto hodnocení je vždy neveřejné.
 2. Porotce je povinen v každém soutěžním kole udělit stanovený počet křížů.
 3. Ve finále se používá způsobu hodnocení známkami sčítanými skating systémem.
 4. V případě, že taneční pár odstoupí na vlastní žádost ze soutěže, je zařazen na poslední místo daného kola.
 5. Porotci musí ovládat uvedený systém hodnocení.
 6. Neveřejné hodnocení se nesmí zveřejnit před ukončením soutěže. Po skončení soutěže má každý právo seznámit se s tímto hodnocením.

§ 9 – Finanční zabezpečení

 1. Regionální kola i celostátní kolo MČR finančně zabezpečuje pořadatel soutěže za přispění krajských úřadů, městských úřadů a za metodické pomoci SUT ČR.
 2. Porotě a funkcionářům soutěže uvedených v propozicích náleží:
  1. honorář za práci na soutěži dle platných předpisů
  2. náhrada cestovních výdajů včetně stravného a případně i nocležného.
 3. Pořadatel může vybírat startovné. Doporučené startovné je 50 Kč za jednoho soutěžícího. Výši startovného musí pořadatel uvést v propozicích soutěže.

§ 10 – Závěrečná ustanovení

 1. Tento SŘ platí od 1. 9. 2013 pro celou Českou republiku.