Soutěžní řád DCC

§ 1 – Vymezení platnosti

 1. Tento soutěžní řád upravuje taneční soutěže DCC vyhlašované Svazem učitelů tance ČR a TŠ/TK držiteli sublicencí DCC SUT ČR.

§ 2 – Vypsání soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěží DCC je Svaz učitelů tance ČR.
 2. Pořadatelem soutěží může být člen SUT ČR nebo i kdokoliv jiný, kdo o to požádá předložením propozic ke schválení.
 3. Propozice musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. Název soutěže
  2. Název pořadatele soutěže
  3. Druh soutěže – výčet kategorií a disciplín
  4. Soutěžní klipy
  5. Termín a místo konání
  6. Funkcionáře: vedoucí soutěže, sčitatelé, porotci
  7. Forma hudebního doprovodu: playback – jméno DJ
  8. Velikost a polohu (jeviště, sál) parketu
  9. Výši startovného
  10. Časový plán (prezence, předpokládané začátky soutěží)
  11. Ceny pro vítěze
  12. Kontakt pro zaslání přihlášek a termín, do kdy se lze přihlásit
 4. Pořadatel musí mít s porotci a funkcionáři navrženými v propozicích dojednánu jejich účast ještě před předložením propozic ke schválení.
 5. Propozice musí být schváleny nejpozději 1 měsíc před datem konání soutěže.
 6. Správní poplatek za schválené propozice je stanoven na 0,- Kč. Zasílá se na účet SUT ČR, variabilní symbol je DCC ddmmrr, kde ddmmrr je datum soutěže (Příklad: variabilní symbol pro termín 7. květen 2012 se uvede DCC070510).
 7. Propozice soutěží DCC schvaluje pověřený člen prezidia SUT ČR. Schválené propozice opatří dodatkem "Propozice schválil dne ... [Jméno Příjmení], pověřený člen prezidia SUT ČR pod č.j. ......." a předá ke zveřejnění na www stránkách SUT.

§ 3 – Druhy soutěží

1. Pohárové bodovací soutěže

Jsou vyhlašovány jednotlivými tanečními školami/kluby, držiteli sublicencí DCC SUT ČR. Soutěže kategorií Děti, Junioři, Mládež, Sólo, Small Group, Team, Freestyle Duo a Freestyle team, Battle.

Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v § 14 k přidělování bodů postupů do žebříčku Taneční ligy DDC.

2. Mistrovství ČR SUT

Je vyhlašováno prezidiem SUT v jednotlivých kategoriích Děti, Junioři, Mládež, Sólo, Small Group, Team, Freestyle Duo, Freestyle team a Battle. Těchto soutěží se mohou účastnit i soutěžící ze zahraničí.

Nejlepší soutěžící z ČR je oprávněn používat titul " Mistr ČR SUT pro rok ........ v ktg. ……………"

Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v § 14 k přidělování bodů a postupů pro zařazení do žebříčku Taneční ligy DDC.

3. Mezinárodní soutěže GRAND PRIX ČR

Je vyhlašováno prezidiem SUT v jednotlivých kategoriích Děti, Junioři, Mládež, Sólo, Small Group, Team, Freestyle Duo, Freestyle team a Battle. Těchto soutěží se mohou účastnit i soutěžící ze zahraničí.

Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v § 14 k přidělování bodů a postupů pro zařazení do žebříčku Taneční ligy DDC.

4. Titulární soutěže – ME, MS

Počet účastníků postupujících na Mistrovství Evropy bude určený na základě dohody s SUTTS a mezinárodní federací D4F.

O nominaci na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa rozhoduje pořadí sólistů a skupin na Mistrovství ČR a v žebříčku Taneční ligy DCC, na základě získaného počtu bodů za danou soutěžní sezónu. Žebříček DCC bude uzavřený poslední konanou soutěží.

Nominaci provádí pověřený člen prezidia SUT ČR na základě doporučení jednotlivých TK / TŠ.

§ 4 – Účast na soutěžích

 1. Soutěží DCC v ktg. SÓLO se mohou zúčastnit soutěžící, kteří jsou držiteli Soutěžního průkazu SUT a jsou zařazeny v soutěžní databázi DCC. Těmto soutěžícím jsou započítávány body do žebříčku Taneční ligy DDC.
 1. Na soutěž se dá přihlásit pouze prostřednictvím tanečního klubu / taneční školy, který má platnou licenci pro daný rok přes přihlašovací systém.
 2. Uzávěrka přihlášek na soutěž musí být 1 týden před termínem konání soutěže. Do tohoto termínu jsou možné změny soutěžících. Po tomto termínu nejsou již možné žádné změny ve startovní listině.
 3. Každý účastník soutěže platí jednotné startovné, bez ohledu na počet startů. Doporučená výše startovného 150,- Kč a na MČR 200,- Kč
 4. TK / TŠ vybere od účastníků s přihláškou i startovné, které při prezentaci uhradí za všechny účastníky přihlášené na soutěž zástupce TK / TŠ.
 5. S přihlášením na soutěž účastníci soutěže souhlasí s podmínkami a kritérii hodnocení.
 6. Účastníci soutěže zároveň souhlasí s focením a natáčením jejich vystoupení na videokamery a s tím, že tento materiál je možné dále použít pro reklamní / propagační účely, bez nároku na finanční odškodnění.

§ 5 – Finanční zabezpečení

 1. Soutěže DCC po finanční stránce zajišťuje pořadatel soutěže.
 2. Porotě a funkcionářům náleží honorář za činnost na soutěži na základě vzájemné dohody.
 3. Porota - zahraniční 60,- EUR, místní v Čechách 500,- Kč (pohárová bodovací soutěž) 1.000,- Kč (mistrovství ČR).
 4. Startovné – výši určuje pořadatel a uvádí ji jako povinný údaj do propozic. Doporučená výše je 150,- Kč

§ 6 – Věkové kategorie

 1. DĚTI - od 5 do 11 let
  JUNIOŘI - od 12 do 15 let
  MLÁDEŽ - od 16 let
 2. STREETSTYLE TEAM – DĚTI – do 11 let
  STREETSTYLE TEAM – JUNIOŘI – od 12 let
  STREETSTYLE DUO – DĚTI – do 11 let
  STREETSTYLE DUO – JUNIOŘI – od 12 let
  BATTLE – žádné věkové dělení
 3. Při zařazení do věkové kategorie rozhoduje rok narození.
 4. V soutěži SMALL GROUP a TEAM tancuje skupina v té věkové kategorii, kam patří min. 70% členů skupiny.
 5. Pro SÓLO, TEAM a FREESTYLE DUO platí, že v průběhu soutěže mohou tančit jen s jednou choreografií.
 6. Jedna osoba může tančit jen za jeden TEAM (dvojitý start není možný).
 7. V kategorii STREETSTYLE TEAM, STREETSTYLE DUO a SMALL GROUP je další start možný.
 8. V soutěžích STREETSTYLE mohou tanečníci nižší věkové kategorie tancovat i ve vyšší  věkové kategorii.

§ 7 – Soutěžní kategorie

1. SÓLO = 1 soutěžící

 • 1. kolo – všechny skladby 1´30 min.
 • redance a semifinále – všechny skladby 1 min.
 • finále – délka skladby podle propozic a popisů

2. SMALL GROUP = 4 až 7 soutěžících

 • 1. kolo – všechny skladby 1´30 min.
 • redance a semifinále – všechny skladby 1 min.
 • finále – délka skladby podle propozic a popisů

3. TEAM = 8 až 24 soutěžících

 • 1. kolo – všechny skladby 1´30 min.
 • redance a semifinále – všechny skladby 1 min.
 • finále – délka skladby podle propozic a popisů

4. STREETSTYLE DUO = 2 soutěžící

 • Všechna dua na svoji vlastní hudbu, která je volně volitelná.
 • Délka hudby je 1,5 min + max. 5 sec.

5. STREETSTYLE TEAM = 8 až 24 soutěžících

 • Maximálně 2,5 min. + max. 5 sec.
 • Všechny teamy tančí na svoji vlastní hudbu, která je volně volitelná.

6. BATTLE = 1 soutěžící

 • 1. kolo – tančí se ve skupinách – pokaždé jiná hudba pořadatele – 1:00 min.
 • 2. kolo – skupiny, ve skupině tančí každý sám na stejnou hudbu pořadatele 0:30 min.
 • ¼ finále – každý jeden vstup na stejnou hudbu pořadatele 0:45 až 1:00 min.
 • ½ finále – každý 2 vstupy na stejnou hudbu pořadatele 0:45 až 1:00 min.
 • Finále a o 3.místo - každý 3 vstupy na stejnou hudbu pořadatele 0:45 až 1:00 min.

§ 8 – Soutěžní oblečení

 • Je povoleno libovolné oblečení umožňující taneční pohyb a dotvářející charakter skladeb.

§ 9 – Porota

 1. Porota musí být u pohárových bodovacích soutěží nejméně tříčlenná, u Mistrovství ČR a mezinárodních soutěží nejméně pětičlenná.
 2. Porota musí být z nadpoloviční většiny tvořena zástupci držitelů sublicencí DCC SUT ČR.
 3. V porotě musí být jmenován alespoň jeden náhradník, který nastoupí k práci na pokyn vedoucího soutěže.
 4. Úlohou porotců je posoudit výkony soutěžících.
 5. Porotce žádným způsobem nezasahuje do průběhu soutěže.
 6. Porotce nesmí komunikovat s tanečníky před, při ani po soutěži o výkonech jednotlivých soutěžících.
 7. Porotce musí bezpodmínečně dodržovat „KRITERIA HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ D.C.C.“
 8. Porotce nesmí být přímý příbuzný tanečníka, kterého hodnotí.
 9. Při hrubém porušení povinností porotce je porotci pozastavena činnost.

§ 10 – Vedení soutěže

 1. Vedení soutěže sestává nejméně z následujících funkcionářů:
  • vedoucího soutěže
  • hlavního sčitatele
 2. Funkce vedoucího soutěže a sčitatele je neslučitelná s funkcí porotce.
 3. Pořadatel může pro zajištění hladkého chodu soutěže jmenovat dle svého uvážení další funkcionáře.

§ 11 – Soutěžní skladby - choreografie

Lze tančit pouze choreografie, které jsou vypsány v propozicích a specifikovány SUT ČR pro soutěžní období.

§ 12 – Hodnocení soutěží

 1. SÓLO – celkem max. 60 bodů
  Přesnost choreografie dle originálu (20 bodů)
  Muzikálnost (20 bodů)
  Tanečně-technické provedení (20 bodů)
 2. SMALL GROUP, TEAM –celkem max. 60 bodů
  Přesnost choreografie dle originálu, synchronizace (20 bodů)
  Muzikálnost, výraz, prezentace (20 bodů)
  Tanečně-technické provedení, využití prostoru, kreativita (20 bodů)
 3. STREETSTYLE TEAM, STREETSTYLE DUO - celkem max. 60 bodů
  Tanečně-technické provedení (20 bodů)
  Prostorová choreografie (20 bodů)
  Kreativita (20 bodů)

§ 13 – Průběh soutěže

 1. 1.kolo
  Redance
  Semifinále
  Finále
  Postupový klíč určuje vedoucí soutěže.
 2. Soutěžící jsou rozděleny do tanečních skupin dle choreografií tak, aby na jednoho připadaly alespoň 3 m2taneční plochy.
 3. Každé porušení podmínek soutěže vede k diskvalifikaci – i dodatečné.
 4. Proti diskvalifikaci je možné podat písemné odvolání vedoucímu soutěže do 30 minut od ukončení soutěže. Při žádosti o odvolání je třeba zaplatit poplatek za zpracování žádosti ve výši 1.000,- Kč. Bez zaplacení poplatku je odvolání neplatné! Další právní prostředky nejsou možné.
 5. Při diskvalifikaci nebo odstoupení ze soutěže se tanečníkovi nezapočítávají žádné body za do té doby poražené tanečníky. Ostatním tanečníkům se též nezapočítávají body za poražení tohoto tanečníka.
 6. Body získané na soutěžích v zahraničí se započítávají stejně jako na soutěžích v ČR. Zápis bodů z takovéto soutěže se koná jen na základě dodané výsledkové listiny.
 7. Výsledky a hodnocení jednotlivých kol včetně bodovacích lístků archivuje pořadatel soutěže po dobu 1 roku.

§ 14 – Bodové zisky a postupový systém

Výkonnostní rozdělení:

 • BASIC CLASS – nižší výkonnostní třída.
 • HIGH CLASS – vyšší výkonnostní třída kam postupují nejlepší tanečníci z Basic Class.

Postupový systém pro třídu BASIC CLASS:

Po každé soutěži, ve které startují minimálně 3 soutěžící, postupují z Basic Class do High Clas tanečníci podle postupového klíče:

 • 3 až 6 tanečníků v soutěži – postupuje 1. místo
 • 7 až 12 tanečníků v soutěži – postupuje 1.+2. místo
 • více než 12 tanečníků v soutěži – postupuje 1.+2.+3. místo

Soutěž v dané kategorii se uskuteční pouze tehdy, pokud jsou přihlášeni min. 3 soutěžící. V opačném případě se soutěž sloučí s jinou soutěží. V takto sloučené soutěži platí stejná pravidla jako v normální soutěži.

Bodové zisky pro třídu HIGH CLASS:

Soutěžící získávají na soutěžích body, a to 1 bod za každého poraženého soutěžícího.

Pokud se soutěže zúčastní alespoň 6 soutěžících, získávají navíc další bonifikace: 10 bodů za 1. místo, 5 bodů za 2. místo a 3 body na 3. místo.

Body se započítávají do žebříčku Taneční ligy DCC.

Po ukončení sezóny jsou vyhlášeni vítězové Taneční ligy DCC s právem nominace na titulární světové soutěže (ME a MS).

§ 15 – Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento soutěžní řád platí od 1. 9. 2014 pro celou Českou republiku.

Příloha č. 1 – Pomocná tabulka pro určení věkové kategorie

Tato tabulka je aplikací definic věkových kategorií uvedených v §6 soutěžního řádu DCC.

Zařazení do věkové kategorie se provede na základě roku narození podle následující tabulky.

Kategorie

Rok konání soutěže

2013

2014

2015

2016

2017

Děti

2002 a mladší

2003 a mladší

2004 a mladší

2005a mladší

2006 a mladší

Junioři

1998–2001

1999–2002

2000–2003

2001–2004

2002–2005

Mládež

1997 a starší

1998 a starší

1999 a starší

2000 a starší

2001 a starší

Příloha č. 2 – CHOREOGRAFIE 2014-2015

Choreografie zakoupené v roce MČR 2014 a 2015.