Soutěžní řád Česká polka

Česká polka

§ 1 - Vymezení platnosti

Tento soutěžní řád upravuje taneční soutěže vyhlašované Svazem učitelů tance ČR pod registrovanou ochrannou známkou Hobby Dance.

§ 2 - Vypsání soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Svaz učitelů tance ČR.

§ 3 - Charakteristika

Český párový společenský tanec především kolového charakteru, který vznikl v době národního obrození v druhé polovině 19. století ve východních Čechách. Pohybové zpracování tance, celkový výraz tanečního páru a jeho předvedení jsou posuzovány jako celek.

 • Hudba: Zajišťuje pořadatel soutěže. Pro finále může být povolena vlastní nahrávka - dle propozic.
 • Počet tančících: 1 taneční pár – chlapec–dívka, nebo muž–žena
 • Počet párů: V každém kole jsou páry rozlosovány do skupin podle velikosti parketu
 • Délka tance: 1.30 - 2.00 minuty
 • Tempo: 58 - 60 taktů za minutu
 • Rekvizity: Nejsou povoleny.
 • Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedenému tanci.

§ 4 - Průběh soutěže

 1. Každý taneční pár se při prezenci prokáže občanským průkazem, rodným listem a nebo kartičkou zdravotní pojišťovny, aby mohl být zkontrolován věk tanečníků a jejich správné zařazení do věkové kategorie.
 2. Pořadatel musí přihlášeným párům předem oznámit konání prostorové zkoušky a zkoušky parketu.
 3. Vedoucí nebo trenér tanečního páru musí být přítomen na zkoušce svého páru.
 4. Páry jsou při soutěži rozděleny do tanečních skupin tak, aby na 1 pár bylo 15 m2 taneční plochy. Do dalšího kola postupuje min. polovina párů, při shodě postupují všechny páry se stejným počtem křížků.
 5. Jestliže se soutěže zúčastní více než 8 tanečních párů, musí být uskutečněna minimálně dvě kola.
 6. Taneční plocha musí být taneční parket.

§ 5 - Vedení soutěže

Vedení soutěže se skládá z:

 • vedoucího soutěže - profesionální nebo amatérský člen SUT
 • vedoucího sčitatele - profesionální nebo amatérský člen SUT

Tyto základní funkce vedení soutěže nemohou být slučovány a nesmí se kombinovat s porotcem.

§ 6 - Věkové kategorie

 1. Zařazení páru do věkové kategorie se provádí podle staršího z páru.
 2. Věk soutěžícího pro určení věkové kategorie se bere jako věk, který soutěžící dosáhne v kalendářním roce konání soutěže, tj. jako rozdíl roku konání soutěže a roku narození soutěžícího.
 3. Věkové kategorie jsou definovány následovně:
  Děti 
  žádný z tanečníků nepřesáhne  v roce konání soutěže 11 let.
  Junioři 
  alespoň  jeden z páru je starší 11 let a ani jeden z páru nepřesáhne v roce konání soutěže 15 let.
  Mládež
  alespoň jeden z páru je starší 16 let.
   

§ 7 - Poroty

 1. Poroty regionálních kol i celostátního kola jmenuje pořadatel po dohodě s presidiem SUT a jsou složeny z odborníků na polku. Nadpoloviční většina hodnotících porotců musí být členy SUT ČR.
 2. Soutěž hodnotí vždy lichý počet porotců, přičemž min. počet je 5 a na celostátní přehlídce min 7. Při pětičlenné porotě musí být alespoň jeden náhradník, který pracuje v porotě na pokyn vedoucího soutěže.
 3. Porotci se nesmí střídat během jedné soutěže. Pokud dojde z vážných důvodů k odstoupení porotce, jeho hodnocení se počítá po poslední ukončené kolo. Dále je pak nahrazen náhradníkem. U sedmičlenné poroty – není-li náhradník, sníží se počet porotců losem nebo dohodou na 5.

§ 8 - Systém hodnocení

 1. Na všech soutěžích se ve všech kolech, s výjimkou finále, používá způsob hodnocení křížky. Těmi označuje porotce ty páry, které doporučuje k postupu do dalšího kola. Toto hodnocení je vždy neveřejné.
 2. Porotce je povinen v každém soutěžním kole udělit stanovený počet křížů.
 3. Ve finále se používá způsobu hodnocení známkami sčítanými skating systémem. Toto hodnocení může být veřejné.
 4. V případě, že taneční pár odstoupí na vlastní žádost ze soutěže, je zařazen na poslední místo daného kola.
 5. Porotci musí ovládat uvedený systém hodnocení.
 6. Neveřejné hodnocení se nesmí zveřejnit před ukončením soutěže. Po skončení soutěže má každý právo seznámit se s tímto hodnocením.

§ 9 - Finanční zabezpečení

 1. Regionální kola i celostátní kolo MČR finančně zabezpečuje pořadatel soutěže za přispění krajských úřadů, městských úřadů a za metodické pomoci SUT ČR.
 2. Porotě a funkcionářům soutěže uvedených v propozicích náleží:
  • honorář za práci na soutěži dle platných předpisů
  • náhrada cestovních výdajů včetně stravného a případně i nocležného.
 3. Pořadatel může vybírat startovné. Doporučené startovné je 100,- Kč za jednoho soutěžícího. Výši startovného musí pořadatel uvést v propozicích soutěže.

Závěrečná ustanovení

Tento SŘ platí od 1. 1. 2015 pro celou Českou republiku.