Jednací a organizační řád SUT ČR

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Jednací a organizační řád (dále JOŘ) je jedním ze základních řádů SUT ČR podporujících stanovy SUT ČR (dále jen stanovy).
 2. JOŘ stanovuje základní pravidla jednání orgánů a členů SUT ČR a stanoví jejich správní normy.
 3. JOŘ určuje rozsah hlavních práv a povinností představitelů a orgánů SUT ČR.

Část I. – Postavení a úkoly členů a orgánů SUT ČR

Článek 2 – Členství

 1. Formy, podmínky a druhy zániku členství určuje § 3 stanov.
 2. Splňuje-li žadatel podmínky členství, prezidium SUT ČR přihlášku schválí; jinak ji zamítne.
 3. Přihláška se podává písemně prostřednictvím sekretáře SUT ČR.
  1. Žadatel o profesionální členství použije formulář dle přílohy č. 1 JOŘ a k přihlášce přiloží:
   1. doklady o vzdělání či kvalifikaci v oboru společenský tanec (dále jen v oboru),
   2. doklady o praxi v oboru,
   3. živnostenský list dokládá-li podnikatelskou činnost v oboru,
   4. prohlášení o bezúhonnosti, nebo výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
   5. fotografii formátu obvyklého pro osobní doklady,
   Uvedené doklady se předkládají ve fotokopii ověřené úředně nebo členem prezidia SUT ČR.
  2. Žadatel o amatérské členství použije formulář z přílohy č. 2 JOŘ.
 4. Obdrží-li sekretář SUT ČR přihlášku se všemi náležitostmi, předloží ji prezidiu SUT ČR k projednání na jeho nejbližším zasedání; v opačném případě neprodleně vyzve žadatele k odstranění formálních nedostatků.
 5. Nemá-li žadatel o profesionální členství dokončené vzdělání v oboru, umožní mu prezidium SUT ČR do 6 měsíců vykonat odbornou zkoušku. Rozsah a způsob odborné zkoušky určuje ZKOUŠKOVÝ ŘÁD SUT ČR.
 6. Sekretář SUT ČR nově přijatému členovi
  1. zajistí vydání výtisku stanov a základních řádů SUT ČR,
  2. zajistí vystavení členského průkazu.
  Současně předá k evidenci osobní data nově přijatého člena.
 7. Za bezúhonného se pro účely stanov a základních řádů nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin.
 8. Čestné členství uděluje prezidium na návrh a doporučení členů SUT ČR. Záležitosti čestného členství spravuje viceprezident SUT ČR.
 9. O zániku členství je člen písemně vyrozuměn s poučením o možnosti odvolání.
 10. Písemnou žádost o zrušení členství podá člen prezidiu SUT ČR prostřednictvím jeho sekretáře. Žádost vezme prezidium SUT ČR na vědomí při svém nejbližším zasedání po doručení žádosti.
 11. Návrh na vyškrtnutí člena pro neplacení členských příspěvků a  správních poplatků podává prezidiu SUT ČR jeho ekonom. Návrh na vyškrtnutí člena z jiných důvodů popsaných stanovami může podat kterýkoliv člen SUT ČR.

Článek 3 – Výkon práv člena SUT ČR

 1. Informace o  akcích SUT jsou zveřejňovány v oficiálních zprávách na webových stránkách, případně i jinak.
 2. Způsob svolání valné hromady a členské schůze stanoví část II. JOŘ.
 3. Způsob svolání zasedání prezidia, dozorčí rady a schůze nižších organizačních složek stanoví část II. JOŘ.
 4. Členské ceny tiskových materiálů schvaluje prezidium.
 5. Způsob a formu odvolání proti usnesení orgánu SUT ČR stanoví článek 14 JOŘ.

Článek 4 – Plnění povinností člena SUT ČR

 1. Podporováním akcí SUT ČR(viz § 5 odst. 3)se rozumí mimo jiné i účast na členské schůzi a valné hromadě.
 2. Výši členských příspěvků, správních poplatků a způsob jejich placení stanoví finanční řád SUT ČR.

Článek 5 – Nižší organizační složky

 1. Pro plnění jednorázového či dlouhodobého úkolu zřídí prezidium nižší organizační složku (dále jen NOS) dle § 6 odst. 3 stanov.
 2. nepoužit.
 3. NOS mohou být pověřeny přípravou materiálů pro jednání orgánů SUT ČR, ev. i vlastní organizační či hospodářskou činností.
 4. O své činnosti NOS informují pravidelně orgány SUT ČR.
 5. Schůze ustavených NOS svolává jejich představitel podle potřeby, zpravidla 1× až 2× ročně; o svých jednáních pořizují zápis, který se zasílá viceprezidentovi SUT ČR a předsedovi dozorčí rady.
 6. Činnost NOS se řídí usnesením o jejich zřízení, plánem práce a rozpočtem, který schvaluje prezidium SUT ČR, zpravidla na jeden rok.
 7. V usnesení o zřízení NOS rozhodne prezidium o dalších pravidlech organizace NOS.

Článek 6 – Prezidium SUT ČR

 1. Prezidium je složeno z členů volených valnou hromadou a dále pak z členů kooptovaných do prezidia na základě potřeby.
 2. Prezidenta SUT ČR volí valná hromada na celé své volební období.
 3. Prezident pověřuje další členy prezidia funkcemi: viceprezidenta, sekretáře, ekonoma.
 4. Mimo řádná zasedání prezidia může prezident svolat mimořádné zasedání prezidia pokud to považuje za nutné a účelné.
 5. Prezidium pozve na své zasedání další členy SUT ČR, ev. i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné k projednání některého bodu programu.
 6. Kromě úkolů obsažených ve stanovách prezidium
  1. navrhuje a schvaluje úmluvy, smlouvy a dohody s jinými organizacemi a institucemi,
  2. navrhuje rozpočet a předkládá valné hromadě a členské schůzi výsledky hospodaření SUT ČR,
 7. Evidenci členské základny vede prezidium prostřednictvím člena SUT ČR pověřeného prezidentem SUT ČR.

Článek 7 – Práva a povinnosti členů prezidia SUT ČR

Člen prezidia má právo a je povinen:

 1. účastnit se zasedání prezidia a zajišťovat úkoly schválené usnesením prezidia;
 2. podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti k projednávaným otázkám, navrhovaným usnesením a celkové činnosti SUT ČR;
 3. na základě delegování se zúčastňovat jednání nižších organizačních složek, informovat nižší orgány o jednání prezidia a prosazovat jeho plnění; informovat prezidium o potřebách a problémech nižších organizačních složek;
 4. být včas informován o všech záměrech, stanoviscích a rozhodnutích prezidia a o hospodaření SUT ČR;
 5. mít přístup k veškerým materiálům z jednání orgánů SUT ČR.

Článek 8 – Hlavní úkoly členů prezidia

 1. Prezident:
  1. je statutárním zástupcem SUT ČR,
  2. pověřuje další členy prezidia funkcemi a úkoly,
  3. připravuje, svolává, řídí a rozpouští zasedání prezidia, členskou schůzi a valnou hromadu,
  4. podepisuje smlouvy a dohody s jinými organizacemi,
  5. při hlasování, v případě rovnosti hlasů má hlas rozhodující,
  6. má dispoziční právo k majetku SUT ČR v rozsahu stanov a finančního řádu.
 2. Viceprezident:
  1. zastupuje v nezbytném rozsahu prezidenta,
  2. odpovídá za předávání oficiálních zpráv členům,
  3. má dispoziční právo k majetku SUT ČR v rozsahu stanov a finančního řádu.
  4. vede centrální evidenci členů
  5. na základě pověření prezidiem plní další úkoly.
  Není-li prezident schopen, nebo nemůže-li vykonávat svou funkci
  1. dočasně, zastupuje ho po tuto dobu viceprezident v plném rozsahu;
  2. trvale, prezidium jmenuje viceprezidenta prezidentem do konce svého volebního období. Nový prezident pověří následně funkcí viceprezidenta jiného člena prezidia SUT ČR.
 3. Sekretář:
  1. spolu s prezidentem zajišťuje přípravu zasedání prezidia, členské schůze a valné hromady,
  2. vyřizuje zahraniční záležitosti
  3. vyřizuje běžnou agendu související s činností prezidia,
  4. přebírá a eviduje přihlášky do SUT ČR a předkládá je k projednání prezidiu,
  5. má dispoziční právo k majetku SUT ČR v rozsahu stanov a finančního řádu.
  6. na základě pověření prezidiem plní další úkoly.
 4. Ekonom:
  1. vede pokladní knihy, účetnictví, evidenci majetku,
  2. eviduje příjmy a výdaje položek schválených rozpočtem a usnesením orgánů SUT ČR, vyúčtovává dotace od jiných organizací,
  3. připravuje návrh rozpočtu pro jednání prezidia, členských schůzí a valných hromad,
  4. pravidelně informuje prezidium, členské schůze a valné hromady o stavu finančního hospodaření,
  5. eviduje stav úhrad členských příspěvků a správních poplatků,
  6. podává prezidiu návrh na vyškrtnutí člena pro porušení § 5 odst. 4 stanov,
  7. má dispoziční právo k běžnému účtu a majetku SUT ČR v rozsahu stanov a finančního řádu,
  8. odpovídá prezidiu, členské schůzi a valné hromadě za správnost hospodaření v  rámci platné právní úpravy a usnesení orgánů SUT ČR,
  9. vystavuje a eviduje členské průkazy,
  10. nově přijatým členům vydá výtisk stanov a základních řádů SUT ČR,
  11. na základě pověření prezidiem plní další úkoly.
 5. Člen prezidia:
  1. řídí jemu svěřené NOS, předkládá návrhy jejich činnosti a rozpočet,
  2. na základě pověření prezidiem plní další úkoly.

Článek 9 – Dozorčí rada SUT ČR

 1. Rozsah hlavních činností a způsob volby dozorčí rady (dále jen DR) určuje § 12 stanov.
 2. Členové DR mají právo se zúčastnit zasedání kteréhokoliv orgánu SUT ČR.
 3. DR zaměřuje svou činnost na:
  1. kontrolu dodržování stanov a základních řádů,
  2. kontrolu právní čistoty jednání a usnesení orgánů SUT ČR,
  3. kontrolu plnění usnesení přijatých orgány SUT ČR,
  4. kontrolu plnění dohod a smluv s jinými,
  5. revizi hospodaření, účetnictví a správnosti účetních dokladů,
  6. kontrolu řešení a vyřízení námětů a stížností podaných orgánům SUT ČR.
 4. DR vede o svých jednáních a nálezech zápisy, s kterými seznamuje orgány SUT ČR.
 5. Pro účely kontrolní činnosti musí být DR umožněn přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokladům SUT ČR.
 6. DR pozastaví platnost usnesení orgánu SUT ČR, je-li v rozporu s platnou právní úpravou, stanovami či základními řády SUT.

Článek 10 nepoužit

Část II. – Organizační a technická činnost orgánů SUT ČR

Článek 11 – Příprava, program a svolávání zasedání

 1. Řádné i mimořádné zasedání orgánu SUT ČR svolá představitel orgánu nebo jím pověřený člen orgánu z důvodů uvedených ve stanovách.
 2. Mimořádné zasedání orgánu SUT ČR svolá jeho představitel, je-li naléhavá potřeba projednat důležité skutečnosti, nebo obdrží-li návrh nejméně 1/3 členů orgánu. Návrh musí obsahovat návrh programu jednání, který může představitel orgánu doplnit o další body.
 3. Valnou hromadu a členskou schůzi svolá prezidium oznámením na webových stránkách, pozvánkou zaslanou elektronickou poštou nebo poštou jednotlivým členům dle adres z centrální evidence.
 4. Zasedání prezidia, dozorčí rady a schůze nižších organizačních složek svolá jejich představitel nebo jím určený člen pozvánkou zaslanou poštou nebo elektronickou poštou.
 5. Zasedání prezidia, resp. DR je svoláno též rozhodnutím prezidenta SUT ČR, resp. předsedy DR daným do zápisu předchozího zasedání.
 6. Pozvánka či oznámení o zasedání orgánu SUT ČR obsahuje:
  1. druh , místo, datum a čas zasedání,
  2. důvod svolání,
  3. předpokládaný program jednání.
 7. Neúčast i na části jednání orgánu SUT ČR člen předem omluví sekretáři či představiteli orgánu.
 8. Za řádnou přípravu a jednání zasedání prezidia odpovídá prezident, nebo jiný člen pověřený přípravou zasedání.
 9. Za řádnou přípravu a jednání schůze DR odpovídá předseda DR.
 10. Za řádnou přípravu valné hromady a členské schůze odpovídá prezidium.
 11. Součástí programu jednání je kontrola plnění usnesení dřívějších zasedání orgánu.
 12. Členové zasedajícího orgánu mají právo podávat návrhy na doplnění a na změny programu zasedání.

Článek 12 – Zásady jednání a hlasování

 1. Orgán SUT ČR jedná a přijímá usnesení v mezích vymezených stanovami SUT ČR.
 2. Orgánu SUT ČR předsedá jeho představitel nebo jím pověřený člen orgánu (předsedající).
 3. Po ukončení prezence a zjištění účasti zahajuje jednání předsedající konstatováním schopnosti usnášení orgánu. U valných hromad a členských schůzí předsedající nejprve vyzve orgán k volbě mandátové komise, jejíž předseda osvědčí schopnost usnášení orgánu. Předsedající současně určí dva ověřovatele zápisu.
 4. Po zahájení jednání přednese ke schválení program jednání, který může být doplněn o další návrhy členů orgánu.
 5. K projednávaným bodům programu přednáší úvodní slovo předkladatel. Je-li předán předem písemný materiál, může předkladatel od úvodního slova ustoupit.
 6. Diskutuje se v pořadí přihlášek k diskusi po vyzvání předsedajícím. Délka diskusního příspěvku může být rozhodnutím předsedajícího z časových důvodů omezena. Odbíhá-li diskutující od tématu, předsedající mu slovo odebere.
 7. Mimo pořadí lze vystoupit pouze při procedurálních námitkách k porušení stanov a základních řádů SUT ČR a při faktické poznámce k projednávanému tématu (max. 2 min.).
 8. Hosté přizvaní k jednání mohou diskutovat, pokud nejsou námitky ze strany členů orgánu. O námitkách rozhodne předsedající do zápisu. Orgán může rozhodnout i o vyloučení hostů z projednávání některého bodu programu.
 9. Po vyčerpání diskuse odpoví předsedající nebo vyzvaný na vznesené dotazy, shrne poznatky z diskuse a případně doplní text usnesení.
 10. Nelze-li na dotaz odpovědět ihned, zajistí předsedající rozhodnutím do zápisu odpověď tazateli do 30 dnů písemně.

Článek 13 – Usnesení a zásady hlasování

 1. Usnesení je přijímáno ke každému projednávanému bodu programu samostatně, ihned po skončení jeho projednání. Pokud je to účelné, lze hlasovat zvlášť o jednotlivých částech usnesení.
 2. Každý z profesionálních členů má právo podávat návrhy na změny, doplňky a protinávrhy.
 3. Pro zpracování návrhu může orgán zvolit návrhovou komisi, zpravidla tříčlennou, která si volí ze svého středu předsedu.
 4. Hlasuje se nejprve o změnách a doplňcích, po té o protinávrzích v pořadí jak byly předloženy a po té o předloženém návrhu.
 5. Usnesení obsahuje:
  1. přesnou formulaci obsahu,
  2. termín a způsob plnění ,
  3. jméno člena odpovědného za plnění usnesení,
  4. formu kontroly plnění usnesení.
 6. Způsob a formu hlasování určuje volební řád SUT ČR.
 7. Každý o kom je jednáno, má právo být přítomen jednání a musí být včas a prokazatelně pozván k jednání.

Článek 14 – Platnost usnesení, opravné prostředky

 1. Přijaté usnesení orgánu je platné a závazné pro všechny členy orgánu.
 2. Platnost usnesení pozastaví dozorčí rada z důvodů popsaných v článku 9 JOŘ.
 3. Každý, koho se usnesení týká, může podat odvolání.
 4. Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení usnesení u orgánu, proti jehož usnesení směřuje.
 5. V odvolání má být vedle obecných náležitostí (kterému orgánu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno) uvedeno, proti kterému usnesení směřuje, v čem je spatřována nesprávnost tohoto usnesení nebo postupu orgánu a čeho se odvolatel domáhá.
 6. Proti usnesení prezidia se lze odvolat k dozorčí radě.
 7. Proti usnesení dozorčí rady se lze odvolat k členské schůzi; je-li konána valná hromada dříve než členská schůze, pak k valné hromadě.
 8. Proti usnesení členské schůze se lze odvolat k valné hromadě.
 9. Proti usnesení valné hromady není opravný prostředek přípustný (viz § 7 odst. 5 písm. e stanov).
 10. Odvolací orgán projedná věc v mezích, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání usnesení a o věci rozhodne.
 11. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat, lze pouze podat stížnost pro porušení stanov či základních řádů SUT ČR (dále jen stížnost). Stížnost není přípustná proti rozhodnutí, jimiž orgán rozhodl o stížnosti pro porušení stanov či základních řádů SUT ČR. O stížnosti platí přiměřeně ustanovení odst. 3 až 8.

Článek 15 – Zápisy z jednání

 1. Z každého jednání orgánu SUT ČR je pořízen zápis, který je rozeslán do 14 dnů od skončení jednání všem členům orgánu. V případě valných hromad a členských schůzí je zápis vyhlášen zveřejněním na webových stránkách SUT ČR.
 2. Zápis provede sekretář, nepověří-li předsedající vypracováním zápisu jiného člena orgánu (zapisovatele).
 3. Zápis obsahuje:
  1. druh jednání, místo, datum a čas jednání,
  2. jména přítomných členů, jména omluvených členů,
  3. program jednání v bodech,
  4. jméno předsedajícího, jméno zapisovatele, jména příp. ověřovatelů zápisu,
  5. stručný průběh jednání k jednotlivým bodům programu a přijaté usnesení.
 4. Zápis může obsahovat charakteristiku připomínek, námětů a stížností vč. formy jejich vyřízení.
 5. Zápis z jednání podepíše zapisovatel, předsedající a oba ověřovatelé zápisu, jsou-li určeni.
 6. Zapisovatel předá originál zápisu představiteli orgánu. U zápisů z jednání nižších organizačních složek se zašle kopie sekretáři SUT ČR.
 7. U valných hromad a členských schůzí je součástí originálu zápisu prezenční listina.
 8. Doručuje se zpravidla elektronickou poštou nebo poštou.

Článek 16 – Archivace

 1. Zápisy z jednání, jakož i další doklady archivuje sekretář SUT ČR. Skartace se provádí dle obecně platné právní úpravy.

Část III. – Zastupování, delegování, náklady činnosti

Článek 17 – Zastupování, delegování, náklady činnosti

 1. Člen pověřený jednáním s jinými nebo jednáním v NOS obdrží písemné pověření podepsané prezidentem. Výjimku tvoří pravomoci uvedené v článku 8 JOŘ, ke kterým není třeba dalších pověření. Po skončení úkolu je člen povinnen předat sekretáři písemnou zprávu o výsledku jednání.
 2. V případě potřeby může na dobu nezbytně nutnou prezident, viceprezident, sekretář a ekonom přenést některé své pravomoci na jiného člena prezidia SUT ČR. Výjimkou je právo k dispozici s majetkem SUT ČR a z něj plynoucí odpovědnost, které přenést nelze.
 3. Náhrady cestovních a jiných výdajů při účasti na jednání se hradí z rozpočtu SUT ČR dle platné právní úpravy.
 4. Všechny funkce v SUT ČR jsou čestné; za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů. (viz Fin. řád)
 5. Náklady na schůzovní činnost (nájemné prostor, výzdoba, občerstvení a pod.) jsou hrazeny z rozpočtu SUT ČR.
 6. Na základě řádných dokladů likviduje jmenované náklady ekonom SUT ČR.

Část IV. – Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 18 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Není-li uvedeno jinak, použije se ustanovení JOŘ i pro činnost NOS.
 2. JOŘ nabývá účinnosti dnem schválení prezidiem SUT ČR, jeho platnost je omezena platností stanov SUT ČR.
 3. Případné změny a doplňky JOŘ schvaluje prezidium SUT ČR.

JOŘ byl schválen usnesením prezidia s platností od 1. 1. 2009

Přílohy

 1. Formulář přihlášky pro profesionálního člena
 2. Formulář přihlášky pro amatérského člena
 3. Adresy členů prezidia a DR pro doručování písemností

Příloha č. 3 – Adresy jichž se použije pro doručování písemností dle JOŘ:

Prezidium

Ing. Bohumil Černý, prezident
Šmídova 200, 538 51 Chrast
Tel.: 469813009
GSM: 602 148 711
E-mail: bohumil.cerny@sut.cz

Jiří Plamínek, vicepresident
Národní tř. 10, 110 00 Praha 1
Tel.: 2 717 33 717
Fax: 224 951 755
GSM: 602 216 400
E-mail: jiri.plaminek@sut.cz

Stanislav Zíka, sekretář
Kvapilova 8, 360 01 Karlovy Vary
GSM: 602 127 788
E-mail: stanislav.zika@sut.cz

Vladislava Kleinbergová, ekonom
K Měnírně 424, 251 63 Strančice
Tel.: 272 485 00
GSM: 602 349 985
E-mail: vladislava.kleinbergova@sut.cz

Karel Řidel, člen presidia
Přibramská 2030, 470 01 Česká Lípa
Tel./Fax: 484 846 534
GSM: 602 469 111
E-mail: karel.ridel@sut.cz

 

Dozorčí rada

Dana Pavelková, předseda dozorčí rady
L. Matury 851/27, 530 12 Pardubice
Tel.: 466 265 850
GSM: 724 825 279
E-mail: dana.pavelkova@sut.cz

Jiří Dohnal, člen dozorčí rady
Školní 74, 261 05 Příbram
GSM: 606 431 230
E-mail: jiri.dohnal@sut.cz

Lenka Kratochvílová, člen dozorčí rady
Nová čtvrť 545, 538 51 Chrast
Tel.: 469 666 214
GSM: 721 224 311
E-mail: lenka.kratochvilova@sut.cz