Finanční řád SUT ČR

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Finanční řád (dále jen FŘ) je jedním ze základních řádů SUT podporujících stanovy SUT (dále jen stanovy).

(2) FŘ stanovuje výši členských příspěvků, správních poplatků a způsob jejich vybírání; způsob hospodaření.

 

 

Článek 2

 Příspěvky členů

 

(1) Členové SUT platí roční členské příspěvky ve výši dle aktuálního Finančního katalogu.

(2) Na čestného člena se pohlíží, jako když má členské příspěvky uhrazeny.

(3) Členské příspěvky na kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.) se platí kdykoliv v období od 15.8. do 31.12. předcházejícího roku.

(4) Nezaplatí-li člen příspěvky v termínu v odst. (3) uvedeném, je v prodlení.

(5) Při prodlení se zvyšuje členský příspěvek podle Finančního katalogu..

(6) Nezaplatí-li člen členský příspěvek vč. zvýšení do konce 1.čtvrtletí běžného roku, podá ekonom SUT návrh presidiu na vyškrtnutí člena.

(7) Členské příspěvky se platí na účet SUT nebo hotově do pokladny. Variabilním symbolem platby členského příspěvku je rodné číslo člena, u kolektivního člena IČ, specifickým symbolem (nebo na pošt. poukázce ve sdělení pro příjemce) letopočet roku, na který členské příspěvky jsou placeny.

(8) Roční členský příspěvek u profesionálních členů zahrnuje účastnický poplatek (vložné) za srpnový Předsezonní kongres SUT.

 

 

Článek  3

Správní poplatky

 

(1) Na úhradu nákladů spojených s administrativní činností orgánů SUT jsou tyto orgány oprávněny stanovit a vybírat správní poplatky; jejich výše se zveřejňuje ve Finančním katalogu.

(2) Správní poplatky se platí na účet SUT nebo hotově do pokladny.

 

 

Článek 4

Honoráře, odměny za provedené práce a činnosti

 

(1) Veškeré činnosti, které zajišťuje SUT externími smlouvami se provádějí na základě

(a) smlouvy o pracovním poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

(b) smlouvy dle NOZ (nového občanského zákoníku),

kterými se určí mzdy, honoráře, odměny či cena za provedené práce a činnosti.

 

 

Článek 5

Náklady na činnost, náhrady cestovného a jiných výloh

 

(1) Náklady na činnost SUT ČR jsou hrazeny dle ročního rozpočtu. Na základě předložení dokladů likviduje tyto náklady ekonom SUT.

(1) Náhrady cestovného jakož i jiných výdajů se řídí usnesením orgánů SUT.

(2) Náhrady cestovného se hradí obvykle ve výši nákladů na jízdu prostředky hromadné dopravy, případně ve výši nákladů za použití osobního automobilu. Pro zahraniční služební cesty platí individuální rozhodnutí presidia SUT.

(3) Za výkon funkcí v SUT je vyplácena odměna či náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů, které schvaluje presídium, případně na návrh presidia členská schůze.

(4) PS na jejich vlastní činnost může presidium poskytnout část prostředků získaných členskými příspěvky členů v PS.

 

 

Článek 6

Účetnictví a hospodaření SUT ČR

 

(1) Za správnost veškeré ekonomické agendy odpovídá ekonom.

(2) Pro vedení účetnictví jakož i pomocných účetních knih platí obecně platná právní úprava.

(3) Účetním obdobím je kalendářní rok.

(4) Na členské schůzi předkládá ekonom podrobnou účetní bilanci za předchozí účetní období a průběžnou informaci za 1.pololetí běžného roku.

(5) Orgány SUT i jejich členové dbají zásady hospodárnosti a úspornosti.

(6) Každý člen je hmotně odpovědný za svěřenou hotovost a další prostředky v majetku SUT.

 

 

Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

(1) Není-li uvedeno jinak, použijí se ustanovení FŘ přiměřeně i pro činnost PS.

(2) FŘ nabývá účinnosti dnem schválení presidiem.

(3) Případné změny a doplňky FŘ schvaluje presidium.

(4) FŘ byl schválen usnesením presidia dne 16.5.2017. 

 

 

Příloha č. 1 Finančního řádu SUT - Finanční katalog