Finanční řád SUT ČR

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Finanční řád (dále jen FŘ) je jedním ze základních řádů SUT ČR podporujících stanovy SUT ČR (dále jen stanovy).
 2. FŘ stanovuje výši členských příspěvků, správních poplatků a způsob jejich vybírání; způsob hospodaření.

Část I. – Příspěvky členů, správní poplatky, náklady na činnost

Článek 2 – Příspěvky členů SUT ČR

 1. Členové SUT ČR platí roční členské příspěvky ve výši:
  1. profesionální člen ... 1500 Kč
  2. amatérský člen ... 500 Kč
  3. amatérský člen kolektivní ... 1500 Kč
  4. registrační poplatek nového člena (profesionální člen, amatérský člen) ... 100 Kč
 2. Na čestného člena se pohlíží, jako když má členské příspěvky uhrazeny.
 3. Členské příspěvky na školní rok (začíná 1. září) se platí kdykoliv do 30. září.
 4. Nezaplatí-li člen příspěvky v termínu v odst. 3 uvedeném, je v prodlení.
 5. Při prodlení se zvyšuje členský příspěvek o 10%.
 6. Nezaplatí-li člen členský příspěvek vč. zvýšení do konce kalendářního roku, podá ekonom SUT návrh prezidiu na vyškrtnutí člena.
 7. Členské příspěvky se platí na účet spravovaný prezidiem SUT ČR. Variabilním symbolem platby členského příspěvku je rodné číslo člena, specifickým symbolem (nebo na poštovní poukázce ve sdělení pro příjemce) letopočet roku, na který členské příspěvky jsou placeny.
 8. Roční členský příspěvek u profesionálních členů zahrnuje účastnický poplatek (vložné) za Předsezonní kongres SUT ČR.
 9. Členské příspěvky aktivních členů svazu profesionálů (porotci + soutěžící) budou ve výši 1,5× čl. příspěvku profesionálního člena SUT. Licence na soutěžní rok bude hrazena ve výši 1.800,- Kč.

Článek 3 – Správní poplatky

 1. Na úhradu nákladů spojených s administrativní činností orgánů SUT ČR jsou tyto orgány oprávněny stanovit a vybírat správní poplatky.
 2. Správní poplatky se platí na účet SUT ČR.
 3. Hlášení pro OSA podle smlouvy mezi SUT a OSA zasílá člen vždy na celou sezónu, tedy na období od 1. září do 31. srpna následujícího roku. Hlášení se zasílají v termínu do 30. září za probíhající sezónu. Opravy, změny a doplňky hlášení lze následně zúčtovat v termínech do 20. února a 20. června.

  Pro zefektivnění výběru provozovacích honorářů za užití hudebních děl používaných členem při výuce v kurzech se stanoví, že pokud člen nezašle hlášení v termínu do 30. září na právě probíhající sezónu, zaplatí na úhradu zvýšených administrativních nákladů spolu s vypočtenou částkou navíc 100 Kč. Pokud hlášení nepředá do 20. února, zvyšuje se tato částka na 300 Kč.

  SUT nezastupuje ve vztahu k OSA členy, kteří nemají uhrazen členský příspěvek SUT a podáno hlášení pro OSA. Při vyúčtování I. etapy hlášení pro OSA bude předáván seznam členů, které SUT ve vztahu k OSA pro danou taneční sezónu zastupuje. Zpětné nahlášení (kromě nově přijatých členů) nebude již možné.

 4. Amatérský člen využívající výhod SUT při placení OSA doplatí správní poplatek ve výši 1500 Kč na sezónu.

Článek 4 – Honoráře, odměny za provedené práce a činnosti

 1. Veškeré činnosti, které zajišťuje SUT ČR externími smlouvami, se provádějí na základě
  1. smlouvy o pracovním poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  2. smlouvy dle ObčZ či ObchZ,
  kterou jsou určeny mzdy, honoráře a odměny za provedené práce a činnosti.

Článek 5 – Náhrady cestovného a jiných výloh

 1. Náhrady cestovného jakož i jiných výdajů se řídí obecně platnou právní úpravou.
 2. Při vnitrosvazové činnosti jsou hrazeny náhrady cestovného obvykle ve výši nákladů na jízdu prostředky hromadné dopravy, nejvýše ve výši nákladů za použití osobního automobilu. Pro zahraniční služební cesty platí individuální rozhodnutí prezidia SUT ČR.
 3. Za výkon funkcí v SUT ČR je vyplácena náhrada hotových výdajů a odměna, kterou na návrh prezidia SUT ČR schvaluje členská schůze či valná hromada.

Článek 6 – Náklady na činnost orgánů SUT ČR

 1. Náklady na činnost SUT ČR jsou hrazeny dle ročního rozpočtu. Na základě předložení řádných a úplných dokladů likviduje tyto náklady ekonom SUT.
 2. Nižším organizačním složkám na jejich vlastní činnost může prezidium poskytnout část prostředků získaných členskými příspěvky členů v nižší organizační složce.

Článek 7 nepoužit

Část II. – Hospodaření SUT ČR

Článek 8 – Účetnictví a hospodaření SUT ČR

 1. Za veškerou ekonomickou agendu odpovídá ekonom.
 2. Pro vedení účetnictví jakož i pomocných účetních knih platí obecně platná právní úprava.
 3. Vždy k 31. červenci běžného roku zpracovává ekonom podrobnou účetní bilanci, se kterou seznamuje orgány SUT ČR.
 4. Při posuzování hospodářsko-finančních otázek dbají orgány SUT ČR zásady hospodárnosti a úspornosti.

Článek 9 – Dispoziční právo k majetku SUT ČR

 1. Disponovat s majetkem lze pouze:
  1. na základě důvodu daného právním předpisem, pravomocným rozhodnutím soudu, výměru finančního úřadu,
  2. na základě usnesení orgánu SUT ČR a k účelu v něm popsaném,
  3. k účelu popsaném schváleným rozpočtem SUT ČR.
 2. Základní práva k dispozici s majetkem SUT ČR jsou určena v § 13 odst. 3 stanov.
 3. SUT ČR má běžný, případně i termínovaný účet nebo účty vedené u peněžního ústavu v ČR. Podpisové právo k běžnému účtu mají: ekonom, prezident, viceprezident, sekretář. Výpisy z účtu od banky přebírá a další běžnou agendu s účtem související zajišťuje ekonom SUT ČR.
 4. Pokladní hotovostí disponuje ekonom na základě schváleného rozpočtu a usnesení orgánů SUT ČR.
 5. Každý člen je hmotně odpovědný za svěřenou hotovost a další prostředky v majetku SUT ČR.

Část III. – Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 9 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Není-li uvedeno jinak, použijí se ustanovení FŘ i pro činnost nižších organizačních složek SUT ČR.
 2. FŘ nabývá účinnosti dnem schválení prezidiem SUT ČR, jeho platnost je omezena platností stanov.
 3. Případné změny a doplňky FŘ schvaluje prezidium SUT ČR.
 4. FŘ byl schválen usnesením prezidia SUT ČR s platností od 1.1.2009

Příloha č. 1 – Bankovní spojení pro zasílání členských příspěvků

Číslo účtu 19 – 529 374 0207 / 0100 u Komerční banky Praha